ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
  
    Νομοθεσία     
    Εγκύκλιοι     
    Συχνές Ερωτήσεις     
Α.Ν. 2326/1940
Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Α' 145/40) 
Α.Ν. 1846/1951
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Α.Ν. 86/1967
Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως 
Ν. 915/1979
Προσθήκη και Τροποποίηση του Νόμου Ίδρυσης ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ 103/Α/8.5.79) 
Ν. 1902/1990
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων 
N. 2084/1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 165 Α/07.10.1992) 
Ν. 2520/1997
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Μειωμένες εισφορές για οικοδομές νέων αγροτών 
Ν. 2676/1999
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις  
Ν. 2956/2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις Ειδική εισφορά συνταξιούχων υπέρ Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ) 
Ν. 3029/2002
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 
Ν. 3232/2004
Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 
Ν. 3245/2004
Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις 
N. 3385/2005
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 210 Α'/19-08-2005) 
Ν. 3513/2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις 
Ν. 3518/2006
Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ 272Α/21.12.2006)  
Ν. 3586/2007
Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  
Ν. 3607/2007
Σύσταση και Καταστατικό της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις 
Ν. 3655/2008
Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΦΕΚ 58/03.04.2008)  
N. 3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 
Ν. 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις 
Ν. 3865/2010
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις 
Ν. 3996/2011
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις  
Ν. 4024/2011
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 
Ν. 4051/2012
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 
Ν. 4075/2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις 
Ν. 4093/2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012 
Ν. 4225/2014
Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Ν. 4321/2015
Άρθρο 28. Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών  
Ν. 4324/2015
Στις διατάξεις του άρθρου 19 προβλέπεται η παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4321/2015 
Ν. 4331/2015
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις 
Ν. 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Παράρτημα άρθρου 15 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας