Εγκ-51502/67 Γραφ.Πολ/μιας Αθηνών.
    "Περί των δικαιωμάτων διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών
      και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων".
         ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΩΝ
                    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΑΙ
                          ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ  

 

 

ΠΡΟΣ Απαντα τα παρ' ημίν Τμήματα και Τομείς.
         
Γνωρίζομεν υμίν τα κάτωθι προς ενημέρωσίν σας
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών και Στατικών
             
μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων.

     Α. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΩΝ
     
Βάσει του Ν-4663/30 δι' άπαντα τα έργα μελέτην και επίβλεψιν Αρχιτεκτονικών εργασιών και στατικών

     
Β. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ (Αξιωματικοί της Σχολής εφαρμογής Μηχανικού του Εθνικού Στρατού κλπ.) δι' άπαντα τα έργα πλην των ειδικών κατασκευών: Ειδικαί θεμελιώσεις (περιδοδοκαί κλπ). κεφυλωταί κατασκευαί, κατασκευαί προεντεταμένου σκυροδέματος, σιδηραί κατασκευαί προεντεταμένου σκυροδέματος, σιδηραί κατασκευαί, ξύλιναι κατασκευαί κλπ. δια τας οποίας απαιτείται και προσυπογραφή Πολιτικού Μηχανικού (ανάθεσις, ανάληψις και υπογραφή μελέτης και σχεδίων). Δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής δηλώσεως αντοχής και ειδικής δηλώσεως αντοχής ως το άρθρον 2 παράγραφος 3 του από 13)22 Απριλίου 1929 Π.Δ. "περί επικινδύνων οικοδομών" επί αυθαιρέτων κατασκευών

     
Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Βάσει του Ν-4663/30 και της υπ'αρ.πρωτ.61167/2309/18-12-61 Διαταγής Γ.Π.Α. δι'ης κοινοποιείται η υπ' αρ.πρωτ.Ε.32484/7-12-61 Διαταγής Ε3/β Υπηρεσίας Οικισμού έχουν τα κάτωθι δικαιώματα.
     
α) Υπογραφής μελέτης και επιβλέψεως στατικών εργασιών δι' όλας τας κατασκευάς πλην των ειδικών κατασκευών: ειδικαί θεμελιώσεις (πεδιλοδοκοί κλπ.) κελυφωταί κατασκευαί, κατασκευαί προεντεταμένου σκυροδέματος, σιδηραί κατασκευαί, ξύλιναι κατασκευαί κλπ. δια τας οποίας απαιτείται και προσυπογραφή Πολιτικού Μηχανικού (ανάθεσις, ανάληψις και υπογραφή εις μελέτην και σχέδια).
     
γ) 'Εχουν δικαίωμα υπογραφής δηλώσεως αντοχής εφ' όσον ως συνυπογράφων ταύτην έτερος Μηχανικός είναι Διπλωματούχος Ανωτάτης Σχολής Πολιτικός Μηχανικός.
     
δ) Δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ειδικής δηλώσεως αντοχής εις το Αρθ-2 παρ. 3 του από 13/22-4-29 ΠΔ. "περί επικινδύνων οικοδομών" επί αυθαιρέτων κατασκευών

     
Δ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Βάσει του Ν-4653/30 και της υπ'αρ.28597/14-6-60 Διαταγής Γ.Π.Α. δι'ης κοινοποιείται το υπ'αρ. πρωτ. 6364/9/27-5-60 έγγραφον του ΤΕΕ η υπ'αρ. 12570/12-4-47 Διαταγή 8ης Δ/νσεως Υπουργείου Δ.Ε. δι'ης κοινοποιείται η υπ'αρ. πρωτ. 18034/27-3-37 Διαταγή 7ης Δ/νσεως Γεν.Δ/νσεως Δ.Ε. του Υπουργείου Συγκοινωνίας και η υπ'αρ. Ε.6328/16-2-54 Διαταγή Υπηρεσίας Οικισμού,έχουν δικαίωμα υπογραφής μέχρι διορόφων κτιρίων. Ητοι μελέτην και επίβλεψιν Αρχιτεκτονικών εργασιών δι'απλάς οικοδομικάς εργασίας μόνον δια οικίας και καταστήματα μετά δύο το πολύ δαπέδων άνευ άλλης προβλέψεως (πχ.υπόγειον,ισόγειον άνευ προβλέψεως) ή ισόγειον και Α'όροφος άνευ υπογείου και άνευ προβλέψεως). Στατική μελέτη και επίβλεψις εφ'όσον τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία είναι εκ τοιχοποιίας και γίνεται κάλυψις δια πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β120 μόνον.Αι πλάκες δέον να είναι α) απλαί αμφιέρειστοι ή πλάκες συνεχείς επί περισσοτέρων ανοιγμ. ίσων ή με λόγον μέχρι 1,25 του μεγαλυτέρου ανοίγματος προς μικρότερον συμφώνως προς τους κανονισμούς.
   
β) πλάκες συνεχείς δύο οιονδήποτε ανίσων ανοιγμάτων.
   
γ) δοκοί εξ ωπλισμένου σκυροδέματος απλώς αφμιέρειστοι επί ενός ανοίγματος.
     
Το στατικόν άνοιγμα των ως άνω πλακών και δοκών δέον να μη υπερβαίνη τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα.
     
Δια τας Αθήνας επιτρέπεται εις τους ανωτέρω να εξασκώσι το επάγγελμα πλην των, υπό του ΠΔ/14-5-34 "περί ύψους οικοδομών Αθηνών και περιχώρων,περιοχών των καθοριζομένων υπό των τομέων Α, Β, Γ, Δ και Ε (Βλέπε Αρθ-7 Ν-4663/7-5-30).
     
Επίσης εις τους ανωτέρω επιτρέπεται η υπογραφή της ως άνω στατικής μελέτης μόνον και εφ' όσον δεν απαιτείται αντισεισμική μελέτη συμφώνως προς το Αρθ-9 και 12 του από 19-2-50 Διατάγματος "περί αντισεισμικού κανονισμού οικοδομικών έργων". Εφ' όσον απαιτείται αντισεισμική μελέτη τότε η στατική και αντισεισμική μελέτη, δύναται να υπογράφεται υπό Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονος Μηχανικού και η Αρχιτεκτονική μελέτη υπό του Τοπογράφου Μηχανικού

     
Δ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.
     
α) Οι καταθέσαντες τα στοιχεία των εις το Γραφείον Πολεοδομίας Αθηνών μέχρι τέλους του έτους 1965 έχουν τα αυτά δικαιώματα ως και οι Τοπογράφοι Μηχανικοί.
     
β) Από του έτους 1966 και εφεξής ουδέν πλέον δικαίωμα έχουν βλέπε υπ'αρ. Α.17131/26-1-66 Διαταγή Υπουργείου Δημ. 'Εργων

     
Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Απαντες οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί ήτοι:
     
α) Οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί των καταργηθεισών Σχολών δια του Ν-3422/55.
     
β) Οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί των υπό του Αρθ-1 του ΝΔ-3971/59 ιδρυθεισών Σχολών Υπομηχανικών οι εγγραφέντες εις αυτάς μέχρι του διδακτικού έτους 1961-1962 (Αρθ-2 της υπ'αρ. 61/11-6-62 πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου).
     
γ) Οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί, εγγραφέντες από του έτους 1962, 1963 και εφεξής (τετραετούς φοιτήσεως) εις τας νέας Δημ. Σχολάς Υπομηχανικών (βλέπε Αρθ-3 και 5 της υπ'αρ. 61/11-6-62 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ-95/Α/25-6-62).
     '
Απαντες οι ανωτέρω έχουσιν τα αυτά δικαιώματα βάσει του ΝΔ-4564/15-10-66 Αρθ-3 το οποίον ορίζει ότι τα πτυχία τούτων είναι κατά πάντα ισότιμα και ισοδύναμα.
     
Τα δικαιώματα ταύτα καθορίζονται δια του Αρθ-2 παρ.1 της υπ' αρ.61/11-6-62 πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου ως κάτωθι εν αποσπάσματι αναφέρονται:
     
α) Επί απλών οικοδομικών κατασκευών προοριζομένων δια κατοικίας ή και καταστημάτων μετά δύο το πολύ δαπέδων, και μετά κατακορύφων φερόντων στοιχείων εκ τοιχοποιίας διατεταγμένων κατά τρόπον, ώστε τα στατικά ανοίγματα των ενδιαφερομένως υφισταμένων πλακών ή δοκών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας μόνον Β 120 να μη υπερβαίνωσι τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα ανεγειρομένων δε εντός οικισμών άνευ περιορισμού πληθυσμού.
     
β) Κατ' εξαίρεσιν κατά την πρώτην τετραετίαν από της κτήσεως του πτυχίου η ως άνω άσκησις του επαγγέλματος περιορίζεται εις οικισμούς και πόλεις κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων. (Σημείωσις η παράγραφος αύτη ισχύει δια τους αποκτήσαντας πτυχίον από του έτους 1965 συμπεριλαμβανομένου και εφεξής).
     
γ) Η μελέτη και επίβλεψις των ως άνω κατασκευών επιτρέπεται εις περιπτώσεις καθ' ας η αντισεισμική προστασία πραγματοποιείται κατά τους ισχύοντας κανονισμούς δια καταλλήλους διατάξεις δομικών στοιχείων και εφ' όσον κατά νόμον δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός έλεγχος.
     
δ) Επιτρέπεται επίσης η μελέτη και επίβλεψις των κατά το παρόν εδάφιον Β κατασκευών και εις περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη προσθήκης ενός ακόμη ορόφου, υπό τον όρον ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά Πολιτικού Μηχανικού.
     
ε) Επί τοπογραφικών εργασιών αφορωσών εις τα υπό τούτων κατά τα εν εδαφίοις α και β μελετώμενα έργα, ως και επί απλών επιπεδομετρικών εργασιών πόλεων μέχρις εκτάσεως πεντακοσίων (500) στρεμμάτων. Παρατήρησις: Η Βαλκάνειος Σχολή Υπομηχανικών Ληξουρίου έχει εξομοιωθή με την Σχολήν Υπομηχανικών Ε.Μ.Π

     
ΣΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ως και οι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί έχουν τα αυτά δικαιώματα. Από του έτους 1960 και εφεξής ουδέν πλέον δικαίωμα έχουν

     
Ζ. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΑΙ 'Εχουν τα αυτά δικαιώματα ως και οι Τοπογράφοι Μηχαν. και η άσκησις του επαγγέλματός των καθορίζεται υπό του αυτού Ν-4663/7-5-30. 

     
Η. ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ Μόνον οι εγγραφέντες εις το Γραφείον Πολ/μίας Αθηνών δυνάμει της υπ'αρ. Α.63532/9-12-59 παρ.3 Δ/γής ΥΔΕ έχουν τα αυτά δικαιώματα με τους Τοπογράφους Μηχανικούς.
     
Παρατήρησις: Δια τους ανωτέρω έχοντας δικαίωμα υπογραφής Εργοδηγούς ισχύει το Αρθ-4 παρ.1β της υπ'αρ.61/11-6-62 πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου μη εφαρμοσθέν μέχρι σήμερον υπό της Υπ/σίας.
     
Το εν λόγω άρθρον αναφέρει "Οι εκ τούτων τυχόν αποκτήσαντες κατά το παρελθόν καθ' οιονδήποτε τρόπον, δικαίωμα, μελέτης και επιβλέψεως έργων, δύνανται να διατηρήσουν ταύτα εφ' όσον επιτύχουν εις ειδικάς εξετάσεις ως ήθελεν ορισθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Δ.Ε.". 

                               E
ν Αθήναις τη 18 Δεκεμβρίου 1957

 

 

Την εν λόγω εγκύκλιον κοινοποιεί δια της υπ'αρ.Ε.26903/46/71 ερμηνευτικής εγκυκλίου της η Υπηρεσία Οικισμού προς απάσας τας Τεχνικάς Υπηρεσίας των Νομών ως επίσης και το υπ'αρ.Α.85753/71 έγγραφον του ΥΔΕ, Δ/σεως Α3. (Βλέπε κατωτέρω και νεωτέρας διευκρινίσεις συμφώνως προς την υπ'αρ.Ε.6211/8/72 Εγκύκλιον.).

ΕΓΚ-26903/46/71.
    "
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"
     
Προς Τας Δ/νσεις Τεχν.Υπηρεσιών Νομών, τας Υπηρ.Πολ. Αθηνών, Πειραιώς, τα Γραφεία Μηχανικών Δημ.Εργων.
     
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω το υπ'αρ.85753/71 Εγγρ.της Δ/νσεως Α3/ε του ΥΔΕ, σχετικώς με το δικαίωμα υπογραφής μελετών κλπ. υπό ιδιωτών Μηχανικών,ίνα έχητε τούτο υπ'όψιν σας κατά την χορήγησιν οικοδομικών αδειών.
                             
Εν Αθήναις τη 11 Σεπτεμβρίου 1971

ΕΓΓΡ. Α.85753/71 ΥΔΕ (Διεύθυνσις Α3/ε).
     
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
     
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ κλπ. ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"
     
Προς την Δ/νσιν Τ.Υ. Σάμου.
     
Κατόπιν της δια του υπ'αρ.Ε.24867/17-8-71 εγγρ. της Δ/σεως Γ3/ε του Υπουργείου διαβιβασθείσης ημίν υπ αρ.3806/6-8-71 υμετέρας αναφοράς εν σχέσει με δικαιώματα υπογραφής μελετών οικοδομικών έργων υπό ιδιωτών Μηχανικών κλπ. αποστέλλομεν υμίν συννημένως φωτοαντίγραφον της υπ'αρ.51502/67 Διαταγής του Γραφείου Πολ/μίας Αθηνών - και ήδη Υπηρεσίας Πολεοδομίας Αθηνών - προς τα υπ'αυτό τμήματα,περί των δικαιωμάτων διαφόρων Τεχνικών και Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών Εργων και ήτις Διαταγή περιλαμβάνει απάσας τας δυναμένας να εμφανισθώσι περιπτώσεις,ίνα έχητε ταύτην υπ'όψιν.(Σ.Σ. Βλέπε εγκ.51502/67).
     
Επί τούτοις σημειούμεν:
     
α) Οι Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι (υπό στοιχείον Δ' της Διαταγής και οι Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι (υπό στοιχείου ΣΤ') ουδέν απολύτως δικαίωμα επί οικοδομικών έργων έχουν.
     
β) Οι υπό στοιχείον Ζ Εμπειροτέχναι, δέον να κέκτηνται άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος δυνάμει των διατάξεων του Αρθ-7 του Ν-4663/30, ως ούτος ετροποποιήθη δια του Ν-6434/34 (αι διατάξεις αύται έχουν ήδη καταργηθή).
     
γ) Εν σχέσει με τους Εργοδηγούς (υπό στοιχείον Η') εξ αυτών έχουν δικαιώματα - ως εν τη Διαταγή αναγράφεται - μόνον οι όντες εγγεγραμμένοι εις τα επαγγελματικά μητρώα υμών δυνάμει της παρ.3 της υπ'αρ.Α.63532/69 Διαταγής (ήτις παρ.βεβαίως έχει παύσει ισχύουσα από Μαϊου 1962).
     
Ως προς την εν τέλλει της περί ης ο λόγος Δ/γής του Γραφείου Πολ/μίας Αθηνών αναγραφομένην παρατήρησιν δια τους ανωτέρω Εργοδηγούς,αύτη αναφερομένη εις σχετικάς περί αυτών διατάξεις δεν θα πρέπει να απασχολήση υμάς".
                          
Εν Αθήναις τη 27 Αυγούστου 1971

ΕΓΚ.Ε.6211/8/72 (Υπηρ.Οικ.Δ/νσις Ε3/Υ)
     "
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ"
     
Προς τας Τεχνικάς Υπηρεσίας
     
Εν συνεχεία της υπ'αρ.Ε.46/71 Εγκυκλίου Δ/γής,διευκρινίζομεν υμίν τα εξής,εν σχέσει προς την παρ.Ε της υπ'αρ.51502/67 Διαταγής του Γραφείου Πολ/μιας Αθηνών,σχετικώς με τα δικαιώματα υπογραφής μελετών,οικοδομικών έργων,υπό ιδιωτών υπομηχανικών.
     
Εκ της παρ.1 του Αρθ-2 της υπ'αρ.61/11-6-62 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου "περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τους Υπομηχανικούς και Εργοδηγούς" ως αύτη έχει δημοσιευθή εις το υπ' αρ.95/Α/25-6-62 ΦΕΚ προκύπτει ότι αι διατάξεις της περιπτώσεως δ' του εδαφ.β της εν λόγω παρ.1 αφορούν εις όλας τας περιπτώσεις του εδαφ.β' ήτοι των αα), ββ), γγ), αίτινες δια της υπ'αρ.51502/67 Δ/γής του Γραφείου Πολ/μίας Αθηνών,καθορίζονται δια των στοιχείων α), β), γ) αντιστοίχως.
     
Το στοιχείον β (εις την περίπτωσιν δδ), έχει αναγραφή εις την άνω Διαταγήν του ΓΠΑ ως Β (βήτα κεφαλαίον) και δέον να διορθωθή εις β (βήτα μικρόν).
     
Κατ' ακολουθίαν, εις ας περιπτώσεις οι υπομηχανικοί έχουν δικαιώματα αυτοδυνάμου υπογραφής μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών έργων (ήτοι των περιπτώσεων αα), ββ), γγ) του εδαφ.β),δια τας περιπτώσεις δδ) του ιδίου εδαφ.β' της παρ.1 του Αρθ-2 της υπ'αρ.61/62 πράξεως,δίδεται εις αυτούς το δικαίωμα της μελέτης και επιβλέψεως των ιδίων κατασκευών, υπό τον όρο ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά πολιτικού μηχανικού".
                                 
Εν Αθήναις τη 10 Μαρτίου 1972

ΕΓΓΡ.Ε.31496/72 ΥΔΕ (Υπηρ.Οικ.Δ/νσις Ε3/γ)
     "
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"
     
Προς την Νομ.Ευβοίας Δ/νσιν Τεχνικών Υπηρεσιών,Χαλκίδας.
     
Κατόπιν της υποβολής ημίν αιτήσεων υπό υπομηχανικών, σχετικώς με το δικαίωμά των περί υπογραφής μελετών οικοδομικών έργων, εις περίπτωσιν καθ' ην η στατική μελέτη έχει συνταχθή και υπογραφή παρά Πολιτικού Μηχανικού, και κατά συνέχειαν της υπ'αρ. Ε.8/72 Εγκυκλίου Διαταγής,(Σ.Σ.Βλέπε ανωτέρω),διευκρινίζομεν υμίν ότι,οι υπομηχανικοί έχουν το δικαίωμα μελέτης και επιβλέψεως των αναφερομένων,εν τη υπ'αρ.61/11-6-72 πράξει του Υπουργικού Συμβουλίου,κατασκευών και όταν οι στατικοί υπολογισμοί (ήτοι η φέρουσα κατασκευή εξ ωπλισμένου σκυροδέματος) έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά Πολιτικού Μηχανικού.
     (
Σ.Σ. Βλέπε και ΒΔ-769/72).

ΕΓΓΡ.Α.86432/72 (Δ/νσις Α3/ε ΥΔΕ)
     "
ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ κλπ.ΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
     
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ".
     
Εν σχέσει με το υπ'αρ.181/3-10-72 υμέτερον, αναφορικώς με δυνατότητα υποβολής μελετών κλπ υπό Διπλωματούχων Μηχανικών όντων και υπαλλήλων της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, γνωρίζομεν ότι εφ' όσον έχει κριθή ότι η ΔΕΗ δεν συνιστά Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, προς δε ότι κατά τας οικείας περί αυτής διατάξεις το προσωπικόν τελεί προς ταύτην εις έννομον σχέσιν Ιδιωτικού Δικαίου, οι εν λόγω Μηχανικοί δύνανται να υποβάλλουν μελέτας και να αναλαμβάνουν την επίβλεψιν εκτελέσεως έργων, υπό την προϋπόθεσιν βεβαίως, ότι παρέχεται σχετική ευχέρεια υπό του οικείου Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού της ΔΕΗ".
     
Επίσης δια της υπ'αρ.Ε.1088/4/73 Εγκ. της υπηρ. οικισμού διευκρινίζεται το ως άνω υπ'αρ.86432/72 έγγρ.και ορίζονται τα εξής:
     "
Εφ' εξής, προκειμένης της εγγραφής οιουδήποτε τεχνικού εν γένει έχοντος βεβαίως το προς τούτο δικαίωμα,εις τα επαγγελματικά μητρώα των ανά την χώραν Πολ/μικών Γραφείων,ως και εις πάσαν περίπτωσιν υποβολής μελέτης κλπ.απαιτείται παρά των ενδιαφερομένων τεχνικών,αντί της ζητουμένης υπευθύνου δηλώσεως περί του ότι ο αιτών δεν τυγχάνει δημόσιος υπάλληλος,κλπ.ετέρα τοιαύτη, δι'ης να δηλούται ότι δια την αιτουμένην εγγραφήν ή υποβολήν μελέτης κλπ. δεν υφίσταται κώλυμα".

ΕΓΓΡ. Ε.27928/72 ΥΔΕ (Υπηρ.Οικ.Δ/νσις Ε3/γ)
     "
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ"
     
Εις απάντησιν της υπ'αρ.Δ.Ε.οικ./1848914-9-72 αναφοράς υμών σχετικώς με το δικαίωμα υπογραφής στατικών υπολογισμών παρ' αρχιτεκτόνων οικοδομικών έργων, ων η μελέτη εξεπονήθη υπό υπομηχανικών περί ων η περίπτωσις ββ) του εδαφ.β της παρ.1 του Αρθ-2 της υπ'αρ.61/11-6-62 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 95/Α/62), γνωρίζομεν υμίν ότι είναι δυνατή η σύνταξις και υπογραφή στατικών υπολογισμών,παρά αρχιτεκτόνων,δι'εκείνα τα έργα, δι'α οι αρχιτέκτονες έχουν δικαίωμα συντάξεως και υπογραφής στατικών μελετών βάσει των κειμένων διατάξεων".
                               
Εν Αθήναις τη 21 Οκτωβρίου 1972

ΕΓΓΡ. 24516/75 ΥΔΕ. (Υπηρ.Οικ.Δ/νσις Ε3/α)
     
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
     
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ.
     
Εις απάντησιν των ανωτέρω σχετικών επί του θέματος των δικαιωμάτων υπογραφής υπό Αγρονόμων Τοπογράφων κτιρίου πτηνοτροφείου γνωρίζομεν υμίν ότι έχει εφαρμογήν εν προκειμένω η υπ'αρ.Ε.26303/11-9-71 Εγκύκλιος Δ/γή Ε.46/71 ήτοι έχουν δικαίωμα υπογραφής μέχρι διορόφων κτιρίων άνευ προβλέψεως προσθήκης ετέρου ορόφου.
     
Κατά συνέπειαν δια μεν την μελέτην και επίβλεψιν των αρχιτεκτονικών εργασιών του πτηνοτροφείου, θεωρουμένων ως απλών οικοδομικών εργασιών επιτρέπεται η υπογραφή δια δε την στατικήν μελέτην και επίβλεψιν επιτρέπεται υπό τας προϋποθέσεις της ως άνω Διαταγής.
                               
Εν Αθήναις τη 18 Σεπτεμβρίου 1975