Ποια διαδικασία ακολουθείται για την αντικατάσταση του Επιβλέποντος Μηχανικού και πώς υπολογίζεται η αμοιβή του;

 

Για την αντικατάσταση του Επιβλέποντος το έργο μηχανικού θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Ο νέος Επιβλέπων, σύμφωνα με τον Επαγγελματικό Κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, θα πρέπει να αναλάβει την εντολή ανάθεσης μόνο μετά από τη νόμιμη παραίτηση του υπάρχοντος.

Ο υπάρχων Επιβλέπων θα πρέπει να αμειφθεί για τις εργασίες που επέβλεψε, με βάση την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του.

H αμοιβή επίβλεψης του νέου Επιβλέποντος θα καθορισθεί από τις εργασίες που θα επιβλέψει, από το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του μέχρι το πέρας της οικοδομής, με βάση την πραγματοποιηθείσα δαπάνη.