31985L0384
Οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1985 για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 223 της 21/08/1985 σ. 0015 - 0025
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 06 τόμος 3 σ. 0009
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 06 τόμος 3 σ. 0009
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0099
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0099
CONSLEG - 85L0384 - 17/12/1990 - 27 σ.

       

*****
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Ιουνίου 1985
για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(85/384/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και, ιδίως τα άρθρα 49, 57 και 66,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:
ότι, κατ' εφαρμογή της συνθήκης, απαγορεύεται από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου να επιφυλάσσεται διαφορετική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας, όσον αφορά την εγκατάσταση και την παροχή υπηρεσιών· ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εφαρμόζεται, κυρίως, κατά την έκδοση άδειας που, ενδεχομένως, απαιτείται για την ανάληψη δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όπως και κατά την εγγραφή ή τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις ή συλλόγους·
ότι, κρίνεται ωστόσο ενδεδειγμένο, να προβλεφθούν ορισμένες διατάξεις, που να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής·
ότι, κατ' εφαρμογή της συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να μην παρέχουν καμμιά ενίσχυση που θα ήταν δυνατόν να νοθεύσει τους όρους εγκατάστασης·
ότι το άρθρο 57 παράγραφος 1 της συνθήκης προβλέπει την έκδοση οδηγιών για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων·
ότι η αρχιτεκτονική δημιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική τους ένταξη στο περιβάλλον, ο σεβασμός των φυσικών κα αστικών τοπίων, όπως και της κοινής και ιδιωτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν δημόσιο συμφέρον· ότι συνεπώς η αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που εγγυώνται ότι οι κάτοχοι αναγνωρισμένων πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις ανάγκες των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων και των συλλογικών φορέων σε θέματα χωροταξίας, σχεδιασμού, οργάνωσης και πραγματοποίησης κατασκευών, διατήρησης και αξιοποίησης της οικιστικής κληρονομιάς και προστασίας της ισορροπίας της φύσης·
ότι οι μέθοδοι εκπαίδευσης των επαγγελματιών, που ασκούν τη δραστηριότητά τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής είναι σήμερα πολύ διαφοροποιημένες· ότι πρέπει, πάντως, να προβλεφθεί η σύγκλιση σε μια κοινή μορφή των διάφορων ειδών εκπαίδευσης που καταλήγουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα·
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, για την ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα ο νόμος απαιτεί κατοχή πτυχίου αρχιτεκτονικής· ότι σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη όπου δεν υφίσταται η προϋπόθεση αυτή, η χρήση του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα ρυθμίζεται, πάντως, από το νόμο· ότι τέλος, σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου δεν υφίσταται καμμία από τις δυο αυτές περιπτώσεις, έχουν ήδη αρχίσει να εκπονούνται νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα· ότι, συνεπώς, οι προϋποθέσεις που ρυθμίζουν την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών δεν έχουν ακόμη παγιοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη· ότι η αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων προϋποθέτει ότι αυτά τα πτυχία, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι επιτρέπουν, μέσα στο κράτος μέλος, που τα έχει χορηγήσει, την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών· ότι, συνεπώς, η αναγνώριση ορισμένων βεβαιώσεων, βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει να συνεχίσει να ισχύει παρά μόνο στην περίπτωση που οι κάτοχοί τους έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες, που περιγράφονται με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που πρέπει ακόμη να θεσπισθούν στο κράτος μέλος που χορήγησε τις βεβαιώσεις αυτές·
ότι η απόκτηση του νόμιμου επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα σε ορισμένα κράτη μέλη, εκτός απ' την απόκτηση πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου, εξαρτάται από την πραγματοποίηση επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης· ότι, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ακόμη σύγκλιση στο πεδίο αυτό μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει, προκειμένου ν' αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες δυσκολίες, να αναγνωρισθεί σαν επαρκής προϋπόθεση, μια κατάλληλη πρακτική εμπειρία ίσης διάρκειας, που αποκτήθηκε σ' ένα άλλο κράτος μέλος·
ότι η παραπομπή του άρθρου 1 παράγραφος 2 στις « δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής που ασκούνται συνήθως με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα», παραμπομπή η οποία δικαιολογείται από την κατάσταση που υπάρχει σε ορισμένα κράτη μέλη, έχει αποκλειστικά σαν αντικείμενο να υποδείξει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, χωρίς να αξιώσει να δώσει νομικό ορισμό στις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής·
ότι στα περισσότερα κράτη μέλη οι δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής ασκούνται, σύμφωνα με το νόμο ή κατ' έθιμο, από πρόσωπα που φέρουν την ονομασία του αρχιτέκτονα, μόνη ή συνοδευόμενη από άλλη ονομασία, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να έχουν, ωστόσο, μονοπωλικό δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, εκτός εάν υφίστανται αντίθετες νομικές διατάξεις· ότι ο παραπάνω δραστηριότητες, ή ορισμένες από αυτές, είναι δυνατόν να ασκηθούν και από άλλους επαγγελματίες, ιδίως μηχανικούς, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στον τομέα της κατασκευής ή της οικοδομικής τέχνης·
ότι η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων θα διευκολύνει την ανάληψη και την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων·
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ορισμένες νομικές διατάξεις επιτρέπουν, εξαιρετικά και κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων εκπαίδευσης που συνήθως απαιτούνται για την απόκτηση του νόμιμου επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα, τη χορήγηση του τίτλου αυτού σε ορισμένους εμπειροτέχνες, που εξάλλου είναι πολύ λίγοι, και των οποίων το έργο αποδεικνύει εξαιρετικό ταλέντο στον τομέα της αρχιτεκτονικής· ότι πρέπει να ρυθμισθεί στην παρούσα οδηγία η περίπτωση αυτών των αρχιτεκτόνων, λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι συχνά έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη·
ότι η αναγνώριση των περισσοτέρων από τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που υφίστανται, που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 12, αποβλέπει στο να επιτρέψει στους κατόχους των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων αυτών να εγκαθίστανται ή να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη και ότι αυτό θα ισχύσει αμέσως· ότι η απότομη εισαγωγή της διάταξης αυτής στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, μπορεί, λόγω της περιορισμένης εδαφικής του έκτασης, να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να αποδιοργανώσει την άσκηση του επαγγέλματος· ότι, συνεπώς, φαίνεται δικαιολογημένο να παραχωρηθεί σ' αυτό το κράτος μέλος συμπληρωματική προθεσμία προσαρμογής·
ότι, όσον αφορά την κατοχή του τίτλου εκπαίδευσης, επειδή μια οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων δεν περιλαμβάνει αναγκαστικά και την ουσιαστική ισοτιμία της εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρονται αυτά τα πτυχία, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι, πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους μόνο στη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης·
ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τις διοικήσεις των κρατών μελών, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους δικαιούχους, που πληρούν τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης, που απαιτούνται από την οδηγία, την υποβολή, μαζί με τον τίτλο εκπαίδευσής τους, πιστοποιητικού των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης που να βεβαιώνει ότι οι τίτλοι αυτοί είναι, πράγματι, οι αναφερόμενοι στην παρούσα οδηγία·
ότι οι διατάξεις των κρατών μελών σε θέματα ήθους και εντιμότητας μπορούν να εφαρμοστούν σαν προδιαγραφές για το δικαίωμα άσκησης δραστηριότητας, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση· ότι, στην περίπτωση αυτή, πρέπει, εξάλλου, να διακρίνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν, ως τώρα ακόμη, ασκήσει δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ήδη εξασκήσει ανάλογες δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος·
ότι, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η απαίτηση εγγραφής ή συμμετοχής σε επαγγελματικές οργανώσεις ή συλλόγους, που συνδέεται με το σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα της ασκούμενης δραστηριότητας στο κράτος μέλος υποδοχής, θα αποτελούσε αναντίρρητα εμπόδιο γι' αυτόν που παρέχει υπηρεσίες, εξαιτίας του προσωρινού χαρακτήρα της δραστηριότητάς του· ότι πρέπει, επομένως, να αποκλεισθεί· ότι χρειάζεται, πάντως, στην περίπτωση αυτή να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της επαγγελματικής πειθαρχίας για την οποία είναι αρμόδιες αυτές οι επαγγελματικές οργανώσεις ή σύλλογοι· ότι πρέπει να προβλεφθεί σχετικά, και με την επιφύλαξη του άρθρου 62 της συνθήκης, η δυνατότητα να επιβάλλεται στο δικαιούχο η υποχρέωση να γνωστοποιεί την παροχή υπηρεσιών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής·
ότι, όσον αφορά τις μισθωτές δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (1) δεν περιέχει, για τα επαγγέλματα τα οποία καλύπτει, ειδικές διατάξεις αναφερόμενες σε θέματα ήθους και εντιμότητας, επαγγελματικής πειθαρχίας και χρήσης τίτλου· ότι, ανάλογα με το κράτος μέλος, οι σχετικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμόζονται στους μισθωτούς, όπως και στους μη μισθωτούς· ότι οι δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής προϋποθέτουν σε πολλά κράτη μέλη την κατοχή πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου· ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται τόσο από μη μισθωτούς, όσο και από μισθωτούς, ή ακόμη εναλλάξ και με την ιδιότητα του μισθωτού και του μη μισθωτού από τα ίδια πρόσωπα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας· ότι, για να διευκολυνθεί πλήρως η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών αυτών στην Κοινότητα, κρίνεται, συνεπώς, αναγκαίο να επεκταθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στους μισθωτούς που ασκούν το επάγγελμά τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής·
ότι η παρούσα οδηγία δημιουργεί αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που επιτρέπουν την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, χωρίς να συνεπάγεται το συντονισμό των διατάξεων των κρατών μελών, σχετικά με την εκπαίδευση· ότι, επιπλέον, ο αριθμός των επαγγεματιών τους οποίους αφορά η οδηγία αυτή είναι άνισος από κράτος μέλος σε κράτος μέλος· ότι με αυτές τις προϋποθέσεις η Επιτροπή πρέπει να επιβλέψει, κατά τα πρώτα χρόνια, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με ιδιαίτερη προσοχή,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
¶ρθρο 1
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής.
2. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής νοούνται οι δραστηριότητες που ασκούνται, συνήθως, με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΤΥΧΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
¶ρθρο 2
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που αποκτώνται μετά από εκπαίδευση, η οποία πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 και χορηγούνται στους υπηκόους κρατών μελών από τα άλλα κράτη μέλη προσδίδοντάς τους, στην επικράτειά τους, όσον αφορά το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1, την ίδια ισχύ με τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγεί το κράτος αυτό.
¶ρθρο 3
Η εκπαίδευση, που καταλήγει στην απόκτηση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, που αναφέρονται στο άρθρο 2, εξασφαλίζεται με σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίες έχουν σαν κύριο αντικείμενο την αρχιτεκτονική. Οι σπουδές αυτές πρέπει να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στις θεωρητικές και πρακτικές πλευρές της εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική και να εξασφαλίζουν την απόκτηση:
1. ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις·
2. προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπίνων επιστημών·
3. γνώσης των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης·
4. προσήκουσας γνώσης της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού·
5. της ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, όπως και την ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίμακα·
6. της ικανότητας κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα, μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες·
7. της γνώσης των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης·
8. της γνώσης των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων·
9. προσήκουσας γνώσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας·
10. τεχνικής ικανότητας, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς·
11. προσήκουσας γνώσης των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών, και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.
¶ρθρο 4
1. Η εκπαίδευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 πρέπει να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 έτη σπουδών με πλήρη απασχόληση σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή τουλάχιστον 6 έτη σπουδών σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη με πλήρη απασχόληση·
β) η εκπαίδευση πρέπει να επισφραγίζεται με την επιτυχία σε διαγωνισμό πανεπιστημιακού επιπέδου.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, αναγνωρίζεται, επίσης, ότι ικανοποιεί τα κριτήρια του άρθρου 2 και η τριετής εκπαίδευση που παρέχεται στις «Fachhochschulen» της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η οποία υφίσταται κατά το χρόνο της κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 3 και επιτρέπει την πρόσβαση στην άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 σ' αυτό το κράτος μέλος με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, εφόσον η εκπαίδευση συμπληρώνεται από περίοδο πρακτικής εξάσκησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διαρκείας 4 ετών, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που εκδίδει ο επαγγελματικός σύλλογος, στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας ο οποίος επιθυμεί να αναγνωρισθεί το δίπλωμά του κατά τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ο επαγγελματικός σύλλογος πρέπει προηγουμένως να διαπιστώσει εάν οι εργασίες που επιτέλεσε ο ενδιαφερόμενος αρχιτέκτονας στον τομέα της αρχιτεκτονικής αποτελούν πρακτικές εφαρμογές αποδεικτικές του συνόλου των γνώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 3. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται με την αυτή διαδικασία με την εφαρμοζόμενη για την εγγραφή στα μητρώα του επαγγελματικού συλλόγου.
Με βάση την αποκτώμενη πείρα, και λαμβάνοντας υπόψη των εξέλιξη των σπουδών στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, 8 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας, που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 εδάφιο 1, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρέκκλισης αυτής και τις κατάλληλες προτάσεις για τις οποίες το Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στη συνθήκη, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών.
2. Στα πλαίσια των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθμιση ή την αναβάθμιση των προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση, αναγνωρίζεται, επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, η εκπαίδευση που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και επισφραγίζεται με την επιτυχία σε διαγωνισμό αρχιτεκτονικής, όπου συμμετέχουν άτομα που εργάζονται τουλάχιστον 7 χρόνια στον τομέα της αρχιτεκτονικής, υπό τον έλεγχο αρχιτέκτονα ή γραφείου αρχιτεκτόνων. Ο διαγωνισμός πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και ισοδύναμος με το διαγωνισμό τερματισμού των σπουδών, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).
¶ρθρο 5
1. Οι υπήκοοι ενός κράτους μέλους, στους οποίους επιτρέπεται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα κατ' εφαρμογή νόμου που αναγνωρίζει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους να απονέμει τον τίτλο αυτό σε υπηκόους των κρατών μελών που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των επιτευγμάτων τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να ασκήσουν τις δραστηριότητες του άρθρου 1, με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα.
2. Η ιδιότητα του αρχιτέκτονα των ενδιαφερομένων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγεί το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης των δικαιούχων.
¶ρθρο 6
Οι βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που πιστοποιούν την ισοτιμία των τίτλων εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί μετά τις 8 Μαΐου 1945, από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2, όπως οι τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. ¶ρθρο 7
1. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί, το ταχύτερο δυνατόν, ταυτόχρονα στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, τον πίνακα των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται στην επικράτειά του και πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 3 και 4, καθώς, επίσης, και τον πίνακα των ιδρυμάτων ή αρχών που τα χορηγούν.
Η πρώτη γνωστοποίηση γίνεται στους 12 μήνες που ακολουθούν την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας.
Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί με τον ίδιο τρόπο τις αλλαγές που γίνονται, όσον αφορά τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην επικράτειά του και, κυρίως, όσα δεν ανταποκρίνονται πλέον στις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4.
2. Οι πίνακες και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους δημοσιεύονται από την Επιτροπή για ενημέρωση των ενδιαφερομένων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από την γνωστοποίησή τους. Πάντως, η δημοσίευση πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου αναβάλλεται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8. Ενημερωμένοι οριστικοί πίνακες δημοσιεύονται περιοδικά από την Επιτροπή.
¶ρθρο 8
Εάν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή αμφισβητεί εάν ένα πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 3 και 4, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφεύγει ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπαίδευση στον τομέα της αρχιτεκτονικής, πριν από τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση, η οποία γίνεται κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σε διάστημα τριών μηνών.
Μέσα σε τρεις μήνες από τη διατύπωση αυτής της γνώμης ή από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται για την διτύπωσή της, το σχετικό πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος δημοσιεύεται, εκτός εάν συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
- εάν το Κράτος μέλος, που το χορηγεί, τροποποιεί τη γνωστοποίηση που έκανε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1,
ή
- εάν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή εφαρμόσουν τα άρθρα 169 ή 170 της συνθήκης, προκειμένου να προσφύγουν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
¶ρθρο 9
1. Κάθε φορά που ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή αμφισβητούν εάν ένα πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος που περιέχεται στους πίνακες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σε διάστημα τριών μηνών.
2. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαγράφει ένα πτυχίο από έναν από τους πίνακες, που δημοσιέυονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είτε με συμφωνία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, είτε μετά από απόφαση του Δικαστηρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΤΥΧΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
¶ρθρο 10
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους, που περιέχονται στο άρθρο 11, και που χορηγούνται από τα άλλα κράτη μέλη στους υπηκόους των κρατών μελών, οι οποίοι έχουν ήδη αυτά τα προσόντα κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, ή έχουν αρχίσει σπουδές που οδηγούν σ' αυτά τα πτυχία, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους, το αργότερο κατά το τρίτο ακαδημαϊκό έτος, μετά την κοινοποίηση αυτή, ακόμα και αν τα προσόντα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις των πτυχίων, που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ, και τους προσδίδει, τηρώντας το άρθρο 23, όσον αφορά την πρόσβαση και την άσκηση των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 1,την ίδια ισχύ, στην επικράτειά του, με τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους που το ίδιο χορηγεί στον τομέα της αρχιτεκτονικής.
¶ρθρο 11
Τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 είναι:
α) στη Γερμανία
- τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών ( «Dipl. -Ing., Architekt (HfbK»),
- τα πτυχία που χορηγούν οι Technische Hochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα τεχνικά πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), όπως, επίσης, και ο Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), εφόσον τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthochschulen, ( Dipl. - Ing. και άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα αυτά),
- τα διπλώματα που χορηγούν οι Fachhochschulen τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και εφόσον τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε Fesamthochschulen, οι Gesmathochschulen , τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), που συνοδεύονται, όταν η διάρκεια των σπουδών είναι κατώτερη των 4 ετών, αλλά διαρκεί το λιγότερο 3 έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει μια περίοδο επαγγελματικής εμπειρίας τεσσάρων ετών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το οποίο έχει χορηγηθεί από τον επαγγελματικό σύλλογο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο (Ingenieur grad.) και άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα αυτά, Π τα πιστοποιητικά (Pruefungszeugnisse) που έχουν χορηγήσει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973, οι Ingenieurschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, και οι Werkkunstschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής που συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις βάσει των τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13·
β) στο Βέλγιο
- τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Ανώτατες Σχολές Αρχιτεκτονικής ή τα Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής ( architecte - architect),
- τα πτυχία που χορηγεί η επαρχιακή Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Hasselt (architect),
- τα πτυχία που χορηγούν οι Βασιλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών ( architecte - architect),
- τα πτυχία που χορηγούν οι σχολές Saint-Luc (architecte - architect),
- τα πανεπιστηαμιακά πτυχία πολιτικού μηχανικού που συνοδεύονται από πιστοποιητικό πρακτικής εξάσκησης, που χορηγεί η Ένωση Αρχιτεκτόνων, και τα οποία δίνουν δικαίωμα στον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα (architecte - architect),
- τα πτυχία αρχιτέκτονα που χορηγεί η Κεντρική ή Κρατική Επιτροπή Εξετάσεων Αρχιτεκτονικής (architecte - architect),
- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού αρχιτέκτονα και μηχανικού-αρχιτέκτονα που χορηγούν οι σχολές εφηρμοσμένων επιστημών των πανεπιστημίων και η Faculte Polytechnique της Mons (Ingenieur-architecte, ingenieur-architect)·
γ) στη Δανία
- τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Σχολές Αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Arhus (arkitekt),
- το ειδικό πιστοποιητικό που χορηγεί η Επιτροπή Αρχιτεκτόνων, σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 202 της 28ης Μαΐου 1975 ( registeret arkitekt),
- τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (bygningskonstruktor) που συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών, που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις, βάσει τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 13·
δ) στη Γαλλία
- τα πτυχία «architecte diplome par le gouvernement», που χορηγήθηκαν μέχρι το 1959 από το υπουργείο εθνικής παιδείας, και μετά την ημερομηνία αυτή από το υπουργείο πολιτιστικών υποθέσεων (architect DPLG)
- τα πτυχία που χορηγεί η «ecole d' architecture» (architecte DESA.),
- τα πτυχία που χορηγεί από το 1955 και μετά η Ecole nationale superieure des Arts et Industries de Strasbourg (Εθνική Ανώτατη Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων του Στρασβούργου) (ex Ecole nationale d'ingenieurs de Strasbourg) (πρώην Εθνική Σχολή Μηχανικών του Στρασβούργου) τμήμα αρχιτεκτονικής ( architecte ENSAIS)·
ε) στην Ελλάδα
- τα πτυχία αρχιτέκτονα-μηχανικού που χορηγεί το Εθνικό Μετσόβειον Πολυτεχνείον των Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
- τα πτυχία αρχιτέκτονα-μηχανικού που χορηγεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το Εθνικόν Μετσόβειον Πολυτεχνείον των Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοεδεύομενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Θράκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής·
στ) στην Ιρλανδία
- ο τίτλος του «Bachelor of Architecture» που χορηγείται από το «National University of Ireland» (B. Arch (NUI.) στους κατόχους πτυχίων αρχιτεκτονικής του «University College» του Δουβλίνου,
- το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστημιακού επιπέδου που χορηγεί το «College of Technology», Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.), Π η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού μέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» (ARIAI),
- η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» (MRIAI)·
ζ) στην Ιταλία
- τα πτυχία «laurea in architettura» που χορηγούν τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνικά Ινστιτούτα και Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και του Reggio-Calabria, τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της λεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το υπουργείο δημόσιας εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα (dott. Architetto),
- τα πτυχία «laures in ingegneria» στον τομέα των κατασκευών που χορηγούν τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνικά Ισντιτούτα, και τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το υπουργείο δημόσιας εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος (dott. Ing. Architetto ή dott. Ing. in ingegneria cicile)·
η) στις Κάτω Χώρες
- η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στον διαγωνισμό για το πτυχίο αρχιτεκτονικής, το οποίο χορηγείται απ' τα τμήματα αρχιτεκτονικής των Ανώτατων Τεχνικών Σχολών του Delft ή του Eindhover (bouwkundig ingenieur),
- τα πτυχία των Ακαδημιών Αρχιτεκτονικής που είναι αναγνωρισμένες από το κράτος (architect),
- τα πτυχία που χορηγήθηκαν έως τι 1971 από τα παλαιά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)
- τα πτυχία που χορηγήθηκαν μέχρι το 1970 από τα παλαιά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO),
- η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισμό που οργανώνει το συμβούλιο αρχιτεκτόνων του «Bond van Nederlandse Architecten» (Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, ΒΝΑ) ( architect),
- το πτυχίο του Stichting Institut voor Architectuur (Ιδρυμα « Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής») (IVA), που χορηγείται μετά από σειρά μαθημάτων που οργανώνει το Ίδρυμα αυτό διάρκειας τεσσάρων τουλάχιστον χρόνων (architect), και που συνοδεύεται από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος επέτυχε σε εξετάσεις βάσει τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13,
- η βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι πριν απ' την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας ο ενδιαφερόμενος επέτυχε στο διαγωνισμό «Kandidaat in de bouwkunde», που οργανώνει η Ανώτατη Τεχνική Σχολή του Delft ή του Eindhoven, και ότι, για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων, αμέσως πριν την ημερομηνία αυτή, έχει ασκήσει αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, η φύση και η σημασία των οποίων εγγυώνται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (architect),
- η βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που χορηγείται μόνο στα άτομα που έχουν ηλικία σαράντα ετών, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, και που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει για μια περίοδο, το λιγότερο πέντε χρόνων αμέσως πριν από την ημερομηνία αυτή, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, των οποίων η φύση και η σημασία εγγυώνται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες, κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (architects).
Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο έβδομο και όγδοο εδάφιο θα πάψουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νομικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα άσκησης αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων και την άσκησή τους υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, εφόσον οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάμει των παραπάνω διατάξεων, δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών υπό τον παραπάνω επαγγελματικό τίτλο·
θ) στο Ηνωμένο Βασίλειο
- οι τίτγλοι που χορηγούνται μετά από επιτυχείς εξετάσεις:
- στο Roal Institute Architects
- στις Σχολές Αρχιτεκτονικής των:
- Πανεπιστημίων
- Ανωτάτων Πολυτεχνικών Κολλεγίων
- Κολλεγίων
- Ακαδημιών (ιδιωτικά κολλέγια)
- Κολλέγια τεχνολογίας και καλών τεχνών,
τα οποία ήταν, ή είναι, αναγνωρισμένα κατά το χρόνο της έκδοσης της παρούσας οδηγίας από το Architects Registration Council του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου για την εγγραφή στο Μητρώο του επαγγέλματος (Architect),
- πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είχε το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελαμτικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 σημεία α) και β), ή σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 σημείο δ) της Architects Registration Act του 1931 (Architect), Π πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει το το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 2 της Architects Registration Act του 1938 (Architect).
¶ρθρο 12
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, προσδίδοντάς τους, όσον αφορά το δικαίωμα ανάληψης και την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο πρώτο άρθρο, την ίδια ισχύ με τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους αρχιτέκτονα που χορηγεί:
- τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα κράτη μέλη στα οποία, κατά το χρόνο της κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, ισχύουν κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωμα ανάληψης και την άσκηση των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, και οι οποίες πιστοποιούν ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο αυτών των κανονιστικών διατάξεων με τις παραπάνω δραστηριότητες, για διάστημα τουλάχιστον τριών συνεχών ετών, κατά τα πέντε χρόνια πριν από τη χορήγηση των βεβαιώσεων,
- τις βεβαισωσεις που χορηγούνται σε υπηκόους κρατών μελών από κράτη μέλη που εισάγουν κατά το χρόνο της κοινοποίησης και της εφαρμογής της οδηγίας, κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωμα ανάληψης και την άσκηση των δραστηριοτήτων, που αναφέρει το άρθρο 1, υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, και οι οποίες βεβαιώνουν ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της οδηγίας και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο αυτών των κανονιστικών διατάξεων με τις παραπάνω δραστηριότητες για διάστημα, τουλάχιστον, 3 συνεχών ετών, κατά τα 5 χρόνια πριν από τη χορήγηση των βεβαιώσεων.
¶ρθρο 13
Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων, που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) τέταρτη περίπτωση, στο άρθρο 11 στοιχείο γ) τρίτη περίπτωση και στο άρθρο 11 στοιχείο η) έκτη περίπτωση, περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων, που αναφέρει το άρθρο 1, για περίοδο έξι χρόνων το λιγότερο.
¶ρθρο 14
Αναγνωρίζονται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 11, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που πιστοποιούν την αντίστοιχη ισοδυναμία των τίτλων εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί μετά τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με τους τίτλους του εν λόγω άρθρου.
¶ρθρο 15
Με επιφύλαξη του άρθρου 5, επιτρέπεται στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, να αναστείλει την εφαρμογή των άρθρων 10, 11 και 12, όσον αφορά την αναγνώριση των μη πανεπιστημιακών πτυχίων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, για μαι μεταβατική περίοδο τεσσεράμιση χρόνων, από την ημερομηνία της κοινοποίησης της παρούσης οδηγίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
¶ρθρο 16
1. Με επιφύλαξη του άρθρου 23, τα κράτη μέλη υποδοχής φροντίζουν να αναγνωρίζεται στους υπηκόους κρατών μελών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ ή στο κεφάλαιο ΙΙΙ, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το νόμιμο τίτλο σπουδών τους και, ενδεχομένως, τη σχετική σύντμηση του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσής τους στη γλώσσα του κράτους αυτού. Τα κράτη μέλη υποδοχής μπορούν να επιβάλουν να συνοδεύεται ο τίτλος αυτός από το όνομα και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.
2. Εάν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του ενδιαφερομένου συγχέεται στο κράτος μέλος υποδοχής με τίτλο που απαιτεί στο κράτος αυτό συμπληρωματική εκπαίδευση την οποία δεν έχει αποκτήσει ο δικαιούχος, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να επιβάλει στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους προέλευσης ή καταγωγής με κατάλληλη διατύπωση την οποία καθορίζει το κράτος μέλος υποδοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Ειδικές διατάξεις για το δικαίωμα εγκατάστασης
¶ρθρο 17
1. Το κράτος μέλος υποδοχής το οποίο απαιτεί από τους υπηκόους του αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την παροχή του δικαιώματος άσκησης μιας από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1, δέχεται ως επαρκή απόδειξη, προκειμένου για τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών, βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ήθους ή εντιμότητας που απαιτούνται στο κράτος μέλος αυτό για την ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας. 2. Όταν το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την παροχή του δικαιώματος άσκησης της σχετικής δραστηριότητας, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει από τους υπηκόους του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιο, ισότιμο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης.
3. Εάν το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν χορηγείται από την χώρα καταγωγής ή προέλευσης, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση - ή, για τα κράτη μέλη όπου παρόμοιος όρκος δεν υφίσταται, από επίσημη δήλωση - την οποία κάνει ο ενδιαφερόμενος, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, ενώπιον συμβολαιογράφου ή επαγγελματικού συλλόγου, που έχει τη σχετική αρμοδιότητα στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης, ο οποίος θα χορηγήσει βεβαίωση για αυτόν τον όρκο ή την επίσημη αυτή δήλωση.
4. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής, γνωρίζει σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία συνέβησαν, έξω από την επικράτειά του, πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου στο κράτος υποδοχής, ή εάν γνωρίζει ότι η δήλωση της παραγράφου 3 περιέχει λανθασμένες πληροφορίες, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν συνέπειες στο δικαίωμα ανάληψης της σχετικής δραστηριότητας στο έδαφός του, μπορεί να ενημερώσει σχετικά το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης.
Το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων, εφόσον είναι δυνατόν να έχουν σ' αυτό το κράτος μέλος συνέπειες στο δικαίωμα άσκησης της παραπάνω δραστηριότητας. Οι αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης αποφασίζουν για την φύση και την έκταση των ερευνών, που πρέπει να γίνουν, και ανακοινώνουν στο κράτος μέλος υποδοχής τα συμπεράσματα τους σχετικά με τις βεβαιώσεις ή τα έγγραφα που χορήγησαν.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το απόρρητο των διαβιβαζομένων πληροφοριών.
¶ρθρο 18
1. Όταν στο κράτος μέλος υποδοχής ισχύουν νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο ήθος ή στην εντιμότητα, συμπεριλαμβανομένων και διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικές κυρώσεις, σε περίπτωση επαγγελματικού παραπτώματος ή καταδίκης για ποινικό αδίκημα, και σχετικές με την άσκηση μιας από τις δραστηριότητες του άρθρου 1, το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης διαβιβάζει στο κράτος μέλος υποδοχής τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης.
2. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής γνωρίζει σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία συνέβησαν έξω από το έδαφός του, πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στο κράτος αυτό, και τα οποία είναι δυνατόν να έχουν στην επικράτειά του συνέπειες στην άσκηση της σχετικής δραστηριότητας, μπορεί να ενημερώσει σχετικά το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης.
Το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων, εφόσον είναι δυνατόν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας στο κράτος μέλος αυτό. Οι αρχές του κράτους μέλους αυτού αποφασίζουν για τη φύση και την έκταση των ερευνών, που πρέπει να γίνουν, και ανακοινώνουν στο κράτος μέλος υποδοχής τα συμπεράσματά τους σχετικά με τις πληροφορίες που μετέδωσαν, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το απόρρητο των διαβιβαζομένων πληροφοριών.
¶ρθρο 19
Τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής τους.
¶ρθρο 20
1. Η διαδικασία παροχής του δικαιώματος ανάληψης μιας από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, το αργότερο δε τρεις μήνες μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, με την επιφύλαξη των καθυστερήσεων, που μπορούν να προκύψουν από ενδεχόμενη προσφυγή μετά τη λήξη της διαδικασίας αυτής.
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 και στο άρθρο 18 παράγραφος 2, η αίτηση για επανεξέταση αναστέλλει την προθεσμία της παραγράφου 1.
Το κράτος μέλος από το οποίο ζητήθηκαν πληροφορίες διαβιβάζει την απάντησή του μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.
Το κράτος μέλος υποδοχής συνεχίζει τη διαδικασία της παραγράφου 1, μόλις λάβει την απάντηση αυτή, ή μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
¶ρθρο 21
Όταν ένα κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υποκόους του όρκο ή επίσημη δήλωση για την ανάληψη ή για την άσκηση μιας από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1, και στην περίπτωση που ο τύπος του όρκου αυτού ή της δήλωσης δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών, το κράτος μέλος υποδοχής φροντίζει ώστε να βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατάλληλος και ισότιμος τύπος όρκου. Β. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
¶ρθρο 22
1. Όταν ένα κράτος μέλος απαιτεί από τους υπηκόους του για την παροχή του δικαιώματος άσκησης μιας από τις δραστηριότητες του άρθρου 1 ή για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, είτε άδεια, είτε εγγραφή ή συμμετοχή σε επαγγελματική οργάνωση ή σύλλογο, το κράτος μέλος αυτό απαλλάσει τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών από αυτή την υποχρέωση, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών.
Ο δικαιούχος παρέχει υπηρεσίες με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως οι υπήκοοι του κράτους μέλους υποδοχής. Υπόκειται, ιδίως, στις πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος αυτό.
Για το σκοπό αυτό και σε συμπλήρωση της δήλωσης της παραγράφου 2, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτρέψουν την εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στην επικράτειά τους, μπορούν να προβλέψουν προσωρινή εγγραφή, η οποία γίνεται αυτόματα ή μια τυπική (pro forma) συμμετοχή σε μια επαγγελματική οργάνωση ή σύλλογο ή μητρώο, με την προϋπόθεση ότι η εγγραφή αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει, με κανένα τρόπο, την παροχή υπηρεσιών ούτε συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα για τον παρέχοντα τις υπηρεσίες.
Όταν το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει μέτρα, κατ' εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου, ή έχει γνώσει γεγονότων που αντιστρατεύονται τις διατάξεις αυτές, ενημερώνει, αμέσως, σχετικά το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος.
2. Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να επιβάλει στους δικαιούχους την υποχρέωση υποβολής στις αρμόδιες αρχές προηγούμενης δήλωσης, σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών τους σε περίπτωση που η εκτέλεση αυτής της παροχής συνεπάγεται την πραγματοποίηση μελέτης στην επικράτειά του.
3. Κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει από τον δικαιούχο ένα ή περισσότερα έγγραφα, που να περιέχουν τις παρακάτω ενδείξεις:
- τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
- βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος ασκεί νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες στο κράτος μέλος, όπου είναι εγκατεστημένος,
- βεβαίωση ότι ο δικαιούχος διαθέτει το ή τα πτυχία, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους, που απαιτούνται για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, και ανταποκρίνονται στα κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙ ή ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας,
- ενδεχομένως, τη βεβαίωση του άρθρου 23 παράγραφος 2.
4. Το ή τα έγγραφα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάραδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής τους.
5. Όταν ένα κράτος μέλος αφαιρεί εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά, από υπήκοό του ή από υπήκοο άλλου κράτους μέλους εγκατεστημένο στην επικράτειά του το δικαίωμα να ασκεί μια από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1, φροντίζει, κατά περίπτωση, ώστε να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά η βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερη περίπτωση.
Γ. Κοινές διατάξεις του δικαίου εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
¶ρθρο 23
1. Όταν σε ένα κράτος μέλος υποδοχής η χρήση του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα, που αφορά μια από τις δραστηριότητες του άρθρου 1, αποτελεί αντικείμενο κανονιστικών διατάξεων, οι υπήκοοι των άλλων κρατών μελών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙ ή των οποίων τα πτυχία, πιστοποιητικά και λοιποί τίτλοι, που αναφέρονται στο άρθρο 11, έχουν αναγνωριστεί, δυνάμει του άρθρου 10, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα του κράτους μέλους υποδοχής, και χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, σύντμησή του, αφού εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης, που απαιτούνται στο κράτος αυτό.
2. Εάν, σε ένα κράτος μέλος, το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή η άσκησή της υπό τον τίτλο του αρχιτέκτονα, εξαρτώνται, εκτός από την εκπλήρωση των απαιτήσεων του κεφαλαίου ΙΙ ή την κατοχή πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου, που αναφέρονται στο άρθρο 11, και από την εκτέλεση επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης για μια ορισμένη περίοδο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναγνωρίζει σαν επαρκή απόδειξη μια βεβαίωση του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκε κατάλληλη πρακτική εξάσκηση στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης για μια αντίστοιχη διάρκεια. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου.
¶ρθρο 24
1. Όταν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, για την παροχή του δικαιώματος άσκησης μιας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 ή για την άσκησή της, απόδειξη ότι δεν έχουν κηρυχθεί, προηγουμένως, σε πτώχευση και ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18, δεν περιέχουν ανάλογα στοιχεία, το κράτος αυτό δέχεται από τους δικαιούχους ένορκη δήλωση - ή, για τα κράτη όπου ανάλογος όρκος δεν ισχύει επίσημη δήλωση - του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή επαγγελματικού συλλόγου, που έχει τη σχετική αρμοδιότητα, στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης, ο οποίος θα χορηγήσει βεβαίωση γι' αυτόν τον όρκο ή την επίσημη αυτή δήλωση. Όταν στο κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να αποδειχθεί η οικονομική επιφάνεια, το εν λόγω κράτος μέλος δέχεται τις βεβαιώσεις που χορηγούν οι τράπεζες των άλλων κρατών μελών σαν ισοδύναμες με αυτές που χορηγούνται στην επικράτειά του.
2. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής τους.
¶ρθρο 25
1. Όταν ένα κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, για την παροχή του δικαιώματος άσκησης μιας από τις δραστηριότητες του άρθρου 1 ή την άσκησή της, απόδειξη ότι καλύπτονται από ασφάλεια για τις οικονομικές συνέπειες της επαγγελματικής τους ευθύνης, το κράτος αυτό δέχεται τις βεβαιώσεις που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί των άλλων κρατών μελών σαν ισοδύναμες προς τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στην επικράτειά του. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να διεκρινίζει ότι ο ασφαλιστής συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές προδιαγραφές, που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής, σχετικά με τους όρους και την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης.
2. Η βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής της.
¶ρθρο 26
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να ενημερωθούν, σχετικά με τη νομοθεσία και, ενδεχομένως, την δεοντολογία που ισχύει στο κράτος μέλος υποδοχής.
Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να συνιστούν υπηρεσίες πληροφοριών από τις οποίες μπορούν οι δικαιούχοι να λάβουν τις αναγκαίες πληροφορίες. Σε περίπτωση εγκατάστασης, τα κράτη μέλη υποδοχής μπορούν να υποχρεώνουν τους δικαιούχους να έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες αυτές.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να συστήσουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στα πλαίσια αρμόδιων αρχών και οργανισμών, που ορίζουν στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.
3. Τα κράτη μέλη ενεργούν έτσι ώστε να αποκτούν, ενδεχομένως, οι δικαιούχοι, προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον των πελατών τους, τις γλωσσικές εκείνες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στο κράτος μέλος υποδοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
¶ρθρο 27
Το κράτος μέλος υποδοχής, μπορεί, σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, να απαιτήσει από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους τη βεβαίωση της γνησιότητας των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, που έχουν εκδοθεί στο τελευταίο αυτό κράτος, και τα οποία αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.
¶ρθρο 28
Μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές και τους οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα να χορηγούν ή να δέχονται τα πτυχία, πιστοποιητικά και λοιπούς τίτλους, καθώς και τα έγγραφα ή τις πληροφορίες, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, και ενημερώνουν, αμέσως, σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
¶ρθρο 29
Η παρούσα οδηγία ισχύει, επίσης, για τους υπηκόους των κρατών μελων οι οποίοι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, ασκούν ή θα ασκήσουν ως μισθωτοί μια από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1.
¶ρθρο 30
Τρία χρόνια, το αργότερο, μετά την πάροδο της προθεσμίας, που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάδιο, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της παρούσας οδηγίας, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε, και υποβάλλει στο Συμβούλιο, εφόσον παραστεί ανάγκη, και αφού λάβει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προτάσεις για τροποποιήσεις. Το Συμβούλιο εξετάζει τις προτάσεις αυτές σε προθεσμία ενός χρόνου.
¶ρθρο 31
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, σε προθεσμία εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής της και ενημερώνουν, αμέσως, την Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν, ωστόσο, προθεσμία τριών ετών από την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 22.
2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις ουσιώδες διατάξεις εσωτερικού δικαίου, που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
¶ρθρο 32
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Λουξεμβούργο, 10 Ιουνίου 1985.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. FIORET
(1) ΕΕ αριθ. 239 της 4. 10. 1967, σ. 15.
(2) ΕΕ αριθ. C 72 της 19. 7. 1968, σ. 3.
(3) ΕΕ αριθ. C 24 της 22. 3. 1968, σ. 3.
(1) ΕΕ αριθ. L 257 της 19. 10. 1968, σ. 2.