Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Αρ. Πρωτ. :  ΔΜΕΟ/γ/ο/52/17-3-06,  για τη σύνταξη μελετών Τεχνικών Συγκοινωνιακών Έργων ισχύει η Εγκύκλιος 9/06. 

 

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου Ε9/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και της αναφερομένης σε αυτή σχετικής εγκυκλίου Ε26/05 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε9/06

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε26/05

 

Σημείωση

 

Οι ειδικές εκδόσεις DIN-Fachbericht 101-104 – Brückenbau του Γερμανικού Οργανισμού Τυποποίησης DIN, για τις οποίες γίνεται αναφορά στις ανωτέρω εγκυκλίους, αποτελούν υλικό του Τμήματος Τυποποίησης του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Συγκεκριμένα υπάρχουν οι κάτωθι εκδόσεις:

DIN-Fachbericht 101   Einwirkungen auf Brücken

DIN-Fachbericht 102    Betonbrücken

DIN-Fachbericht 103    Stahlbrücken

DIN-Fachbericht 104    Verbundbrücken