Δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000

Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε [ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Προγράμματος, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης (Δ17), Τμήμα: Α' ] μας γνωστοποίησε με την εγκύκλιο 9 (5 Απριλίου 2004) ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 447/5.4.2004) η απόφαση αριθμ. Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20.2.2004 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000".

Στη σχετική εγκύκλιο σημειώνεται η ανάγκη να λάβουν γνώση του κειμένου της απόφασης οι τεχνικοί υπάλληλοι για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της.

 

Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20.2.2004

Η σχετική απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β'447/5.4.2004)