Διαδικασίες ελέγχου τεχνικών χαρακτηριστικών των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης μας γνωστοποίησε ότι με την οικ. 9529/645/10.5.06 (ΦΕΚ 649/Β/24.5.06) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 13092/843/23.6.06 Απόφαση, ΦΕΚ 938/Β/18.7.06)καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικά από 24-10-2006 τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3, που αφορούν τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος για τις τεχνικές κατηγορίες Β 500A και Β 500C.

 

Η Απόφαση αυτή έχει σκοπό την ασφάλεια των οικοδομικών κατασκευών στη χώρα, λόγω του διεθνώς αποδεδειγμένου σεισμογενούς εδάφους της, και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη.

 

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης, σχετικά με τις διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας των χαλύβων καθώς και για τη διαπίστωση της πιστότητας των προϊόντων αυτών προς τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν, παρέχονται από το:

 

Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμ. Βιομηχανίας

Ι Γενική Διεύθυνση Βιομ/κής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων

3η Δ/νση Καδικής Βιομ/κής Πολιτικής, Τμήμα Α

Πληροφορίες: Σ. Καραμάνου

Τηλ. : 210 6965850

Fax: 210 6965838