Διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.

 
Η 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομ/κης Πολιτικής του ΥΠΑΝ/ΓΓΒ μας γνωστοποίησε την ερμηνευτική εγκύκλιο (Α.Π.:οικ.7980/608/8.4.08), όπου παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της οικ. 9529/645/10-5-06 (ΦΕΚ 649/Β/24-5-06) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 17116/1116/6.8.07 Απόφαση, ΦΕΚ 1577/Β /17.8.07) με την οποία καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3, που αφορούν τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος για τις κατηγορίες Β 500 Α και Β 500C.

Οι διευκρινίσεις αφορούν αφ΄ενός τον έλεγχο ποιότητας των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και αφ΄ετέρου τον έλεγχο πιστότητας.

Ερμηνευτική εγκύκλιος