Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) άρχισε να υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση Σχέδια Ελληνικών Προτύπων (ΣΕΠ) με τα Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων. 

Συγκεκριμένα τα πρώτα ΣΕΠ που τίθενται σε κρίση αφορούν τα Εθνικά Προσαρτήματα των παρακάτω Ευρωκωδίκων:

ΕΛΟΤ ΕΝ 1990:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-1:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-2:2003, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-3:2004, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-4:2005, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-5:2004, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-6:2005, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-2:2004, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-3:2007, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-4:2006, ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1:2005, ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-2:2005.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λ.π. στον ΕΛΟΤ το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009. 

Τα κείμενα των Σχεδίων Ελληνικών Προσαρτημάτων, το έντυπο σχολιασμού καθώς και η διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://www.elot.gr/847_ELL_HTML.aspx