Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης Ε.ΥΔ.Α.Π.

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) Α.Ε. μας ενημέρωσε ότι από 26 Μαρτίου 2009 ισχύει ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε (ΦΕΚ 552/Β/2009).

Βασική καινοτομία του κανονισμού είναι η δυνατότητα τοποθέτησης υδρομετρητών εντός της ρυμοτομικής γραμμής και μάλιστα εντός ειδικής κατασκευής. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση της ειδικής κατασκευής θα καθοριστούν με απόφαση του ΔΣ  Ε.ΥΔ.Α.Π.