Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε προκήρυξη με στόχο Εταιρικά Σχήματα να εκπονήσουν και να υποβάλλουν Πρότυπα Καινοτομικά Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α) τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω Συνολικών Επιχορηγήσεων από Φορείς διαχείρισης, σύμφωνα με το Γενικό κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2007 – 2013.

Η οριστική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρατάθηκε μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007.

Πληροφορίες Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής: Λ.Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα/ τηλ. 2109287000/Τηλεομοιότυπο 2109287001/ ηλεκτρ. Ταχυδρ. attiki@mou.gr / ιστοσελίδα www.pepatt.gr