Για τις αμοιβές ενεργειακών επιθεωρήσεων επικοινωνήστε με την Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας (ΔΕΔ)
Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3291604-7, 210 3291663, 210 3291447
Fax: 210 3291623
E-mail:
erga-amoibes@central.tee.gr