Απόφαση

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

σχετικά με την απόσυρση της μνείας του προτύπου ΕΝ 10080:2005

<<Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος-Συγκολλήσιμοι χάλυβες- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις>>

σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

A. λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
  2. την οδηγία 89/106/EOK του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,
  3. τη γνώμη που διατύπωσε η μόνιμη επιτροπή τεχνικών έργων,
  4. τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

B. εκτιμώντας τα εξής:

  1. Το πρότυπο ΕΝ 10080:2005 <<Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις>> καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 21 Απριλίου 2005. Τα στοιχεία αναφοράς του προτύπου αυτού δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ ΕΟΚ, κατ’ αρχάς στις 14 Δεκεμβρίου 2005 και ξανά στις 8 Ιουνίου 2006.
  2. Η Ιταλία και η Επιτροπή έχουν διατυπώσει επίσημες αντιρρήσεις όσον αφορά το πρότυπο ΕΝ 10080:2005
  3. Η επίσημη αντίρρηση της Ιταλίας στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το πρότυπο ΕΝ 10080:2005 δεν πληροί την ουσιώδη απαίτηση περί μηχανικής αντοχής και ευστάθειας του παραρτήματος Ι της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, καθώς δεν κάνει σαφή διάκριση όσον αφορά τη σκοπούμενη χρήση του χάλυβα οπλισμού, δηλαδή του χάλυβα οπλισμού ειδικής επίδοσης που χρησιμοποιείται σε σεισμικές περιοχές, το οποίο αποτελεί σημαντικό θέμα ασφάλειας για τη ρύθμιση των τεχνικών έργων στην Ιταλία.
  4. Η επίσημη αντίρρηση της Επιτροπής στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το παράρτημα ΖΑ του προτύπου ΕΝ 10080:2005 προβλέπει την ένδειξη των χαρακτηριστικών επιδόσεων σύμφωνα με τεχνικές κατηγορίες, ενώ στο ίδιο το πρότυπο δεν καθορίζονται ούτε οι τεχνικές κατηγορίες ούτε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τεχνικών επιδόσεων.
  5. Βάσει των αποτελεσμάτων από την εξέταση των αντιρρήσεων που προβλήθηκαν σχετικά με την αναφορά του προτύπου ΕΝ 10080:2005 <<Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος-Συγκολλήσιμοι χάλυβες- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις>>, τα στοιχεία αναφοράς του προτύπου ΕΝ 10080:2005 πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια η συμμόρφωση με τα σχετικά εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 10080:2005 δεν παρέχει πλέον το τεκμήριο καταλληλότητας για χρήση και τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ,

Εξέδωσε την παρούσα απόφαση:

 

Άρθρο 1

Η μνεία του προτύπου ΕΝ 10080:2005 <<Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος-Συγκολλήσιμοι χάλυβες- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις>>, αποσύρεται από τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που δημοσιεύεται στην

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.