ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
2010 - ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
2008 ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

:: Επιτροπές Τυποποίησης


TE22 - Επιτροπή Τεκμηρίωσης
 επιστροφή στις επιτροπές τυποποίησης επιστροφή στις επιτροπές τυποποίησης
  
    Σκοπός     
    Μέλη     
    Πρότυπα σε δημόσια κρίση     
    Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης     
    Εκδηλώσεις     
    Συνδέσεις     
    Πρότυπα     
    Γλωσσάρια - Λεξικά     
    Επικοινωνία     
Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης


Η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 (Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση) έχει ως αντικείμενο την απόδοση, στην ελληνική γλώσσα, προτύπων της αντίστοιχης Τεχνικής Επιτροπής TC46 του ISO (Information and Documentation) η οποία μεριμνά για την τυποποίηση των βασικών διεργασιών που σχετίζονται με το θεματικό πεδίο της πληροφόρησης. Απευθύνεται στο χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων, των υπηρεσιών πληροφόρησης και εκδοτικών οίκων και προσπαθεί να συνδέσει την ορολογία και τις κατευθύνσεις, όπως αποτυπώνονται στα πρότυπα, με το έργο των επιστημόνων της πληροφόρησης, βιβλιοθηκονόμων, αρχειονόμων και των απασχολουμένων γενικότερα στην παραγωγή, διαχείριση, συντήρηση και διακίνηση τεκμηρίων.


Στο πλαίσιο του έργου της, η ΤΕ22 έχει δημιουργήσει τη Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης σε εφαρμογή της Microsoft Access, στην οποία καταχωρούνται όλοι οι όροι από τα σχετικά πρότυπα που επεξεργάζεται. Συγκεκριμένα, στη βάση αυτή, καταχωρούνται οι πληροφορίες  για τα ελληνικά και τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα Τεκμηρίωσης, καθώς και οι όροι (ελληνικοί από τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και αγγλικοί-γαλλικοί από τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα ISO) που περιέχονται στο κεφάλαιο Όροι και ορισμοί / Terms and definitions κάθε προτύπου. 


Τα αρχεία που εμφανίζονται εδώ. είναι τα παρακάτω:

Στα ευρετήρια εμφανίζονται, σε αλφαβητική σειρά, οι όροι από τα πρότυπα πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις 3 γλώσσες, καθώς και τα πρότυπα στα οποία αντιστοιχούν. Σε κάθε όρο υπάρχουν ενδείξεις για τη διάκριση σε προτιμώμενους (π) και μη προτιμώμενους (μ) για τα ελληνικά πρότυπα και αντίστοιχα σε preferred (p) και non preferred (n) για τα διεθνή. Σημειώνεται ότι στα ευρετήρια αυτά έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα ισχύοντα πρότυπα (έχουν αποκλειστεί τα πρότυπα που έχουν αποσυρθεί ή βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας ή δημόσιας κρίσης).


Με τη βάση αυτή, προσδοκάται να δημιουργηθεί  ένα τυποποιημένο γλωσσάριο όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης που θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται στο χώρο της πληροφόρησης και θα συμβάλει στην καθιέρωση της ορολογίας του κλάδου, τόσο στην παραγωγική όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 


Θα επιδιωχθεί η καθιέρωση ενός μηχανισμού για συνεχή πληροφόρηση και ανατροφοδότηση με παρατηρήσεις και προτάσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές εκπονήσεις και αναθεωρήσεις προτύπων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα βήμα διαλόγου για τη συγκρότηση ενός ενιαίου σώματος ελληνικής ορολογίας σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης. 


Τα ενεργά μέλη της ΤΕ22


Μ. Αραπάκη, Ι. Δημοπούλου, Β. Κόγκου, Α. Ρουμπάνη, Κ. Τοράκη, Σ. Τσάφου, Σ. Χατζημαρή (συντονίστρια της ΤΕ22)


Παρατηρήσεις, σχόλια και υποδείξεις είναι ευπρόσδεκτες και μπορούν να αποστέλλονται στη Στέλλα Χατζημαρή stellachatzimari@gmail.com.


 

                                                                                           (Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 8 - 2 - 2017)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------