ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1

«Basis of design and actions on structures»

«Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές»

 

Μεταφρασμένα Τμήματα

Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1 (ENV 1991-1:1994): Basis of design

Βάσεις σχεδιασμού

*(Μ 1672)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ΕΝ 1990:2002

 

Part 2-1 (ENV 1991-2-1:1995): Actions on structures - Densities, self- weight and imposed loads

Δράσεις στις κατασκευές- Ίδια βάρη - Πυκνότητες – Επιβαλλόμενα φορτία

*(Μ 1672 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1991-1-1:2002

 

Part 2-2 (ENV 1991-2-2:1995): Actions on structures - Actions on structures exposed to fire

Δράσεις επί κατασκευών εκτεθειμένων σε πυρκαγιά       

*(Μ 1672 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1991-1-2:2002

 

Part 2-3 (ENV 1991-2-3:1995): Actions on structures - Snow loads

Δράσεις στις κατασκευές - Φορτία χιονιού

*(Μ 1672 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1991-1-3:2003

 

Part 2-4 (ENV 1991-2-4:1995): Actions on structures - Wind actions

Δράσεις στις κατασκευές – Δράσεις του ανέμου

*(Μ 1672 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1991-1-4:2005

 

Part 3 (ENV 1991-3:1995): Traffic loads on bridges  

Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες

*(Μ 1772 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1991- 2:2003

 

* Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2

«Design of concrete structures»

«Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα»

 

Μεταφρασμένα Τμήματα

Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

 

Part 1-1(ENV 1992-1-1:1991): General rules and rules for buildings

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

*(Μ 1366)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ΕΝ 1992-1-1:2004

 

Part 1-1/AC (ENV 1992-1-1/AC:1992): General rules and rules for buildings - Corrigendum

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια - 

Παρόραμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ΕΝ 1992-1-1:2004

 

Part 2 (ENV 1992-2:1996): Concrete bridges

Γέφυρες από σκυρόδεμα

* (M 1771)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από τον ΕΝ 1992-2:2005

 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ1517/Β/ 27.7.99

Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής του ENV1992-1-3/1995: Γενικοί Κανόνες -Προκατασκευασμένα

στοιχεία και δομήματα από σκυρόδεμα

 

* Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3

«Design of steel structures»

«Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών»

 

Μεταφρασμένα Τμήματα

Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1  (ENV 1993-1-1:1992): General rules and rules for buildings

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

* (M 1400)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1993-1-1:2005

 

Part 1-1/A1 (ENV 1993-1-1/A1: 1994): General rules and rules for buildings; Amendment A1 (Annexes D and K)

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια - Συμπλήρωμα Α1

(Παραρτήματα D και Κ)

*(Μ 1649/2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1993-1-1:2005

 

Part 1-1/A2 (ENV 1993-1-1/A2: 1998): General rules and rules for buildings; Amendment A2 (Annexes G, H, J-revised, N and Z)

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια- Συμπλήρωμα A2

(Παραρτήματα G, H, J, N και Z).

*(Μ 1649/2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1993-1-1:2005

 

Part 1-2 (ENV 1993-1-2:1995): General rules – Structural fire design

Γενικοί κανόνες -Δομικός σχεδιασμός σε συνθήκες φωτιάς.

*(Μ 1649/1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1993-1-2:2005

 

Part 1-3  (ENV 1993-1-3:1996): General rules-Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting

Γενικοί κανόνες –Συμπληρωματικοί κανόνες για λεπτότοιχα μέλη με έλαση εν ψυχρώ –Επικαλύψεις

*(Μ 1649/1)

 

Part 1-4  (ENV 1993-1-4:1994): General rules for stainless steels

Γενικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες.

*(Μ 1649/1 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Έχει μεταφραστεί το pr ENV 1993-1-4/1994.

 

ΦΕΚ 383/B/24.5.96

* Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Από το Part 1.1. δεν έχουν μεταφραστεί τα παρακάτω Παραρτήματα:

 

Annex B (normative) - Reference standards

Annex C (informative) - Design against brittle fracture

     Annex L (normative)  -  Column bases

     Annex M (normative) - Alternative method for fillet welds

     Annex Y (informative) - Guidelines for loading tests

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Τα μεταφρασμένα Παραρτήματα των Μερών 1-1, 1-1/Α1 και 1-1/Α2  αναλυτικά είναι τα εξής:

 

D: Η χρήση των χαλύβων ποιότητας S460 και S420

E: Μήκος λυγισμού θλιβομένων μελών

F: Πλευρικός λυγισμός

G: Σχεδιασμός για στρεπτική αντοχή

H: Προσομοίωση των οικοδομικών κατασκευών για ανάλυση

J:  Κόμβοι σε δομικά πλαίσια

K: Συνδέσεις δικτυωτών φορέων από κοίλες διατομές

N: Ανοίγματα σε κορμούς

Z: Προσδιορισμός της αντοχής σχεδιασμού με πειράματα

 

 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4

«Design of composite steel and concrete structures»

«Σχεδιασμός συμμείκτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα»

 

Μεταφρασμένα Τμήματα

Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 (ENV 1994-1-1:1992): General rules and rules for buildings

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια      

*(M 1486)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1994-1-1/2004

 

 

* Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

 

 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 5

«Design of timber structures»

«Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών»

 

Μεταφρασμένα Τμήματα

Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 (ENV 1995-1-1:1993): General rules and rules for buildings

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

*(M 1661)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1995-1-1:2004

 

 

* Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 6

«Design of masonry structures»

«Κατασκευές από τοιχοποιία»

 

Μεταφρασμένα Τμήματα

Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 (ENV 1996-1-1:1995): General rules for buildings – Rules for reinforced and unreinforced masonry

Γενικοί κανόνες για κτίρια -  Κανόνες για άοπλη και οπλισμένη τοιχοποιία

* (M 1587)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1996-1-1:2005

 

 

ΦΕΚ 808/B/3.9.1996

* Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

 

 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7

«Geotechnical design»

«Γεωτεχνικός σχεδιασμός»

 

Μεταφρασμένα Τμήματα

Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1 (ENV 1997-1:1994):

General rules

Γενικοί κανόνες

*(M 1641)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1997-1:2004

 

 

* Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

 

 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8

«Design provisions for earthquake resistance of structures»

«Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών»

 

Μεταφρασμένα Τμήματα

Εθνικό Κείμενο

Εφαρμογής

Part 1-1 (ENV 1998-1-1:1994): General rules - Seismic action and general requirements for structures.

Γενικοί κανόνες –Σεισμικές δράσεις και γενικές απαιτήσεις.

*(M 1537)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1998-1:2004

                    

Part 1-2 (ENV 1998-1-2:1994): General rules - General rules for buildings.

Γενικοί κανόνες- Γενικοί κανόνες για κτίρια.         

* (M 1537)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1998-1:2004

 

Part 1-3 (ENV 1998-1-3:1995): General rules - Specific rules for various materials and elements

Γενικοί κανόνες-Ειδικοί κανόνες για διάφορα υλικά κατασκευής και στοιχεία. 

* (M 1537)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1998-1:2004

 

 

Part 1-4 (ENV 1998-1-4:1996): General rules Strengthening and repair of buildings

Γενικοί κανόνες-Ενίσχυση και επισκευή των κτιρίων

* (M 1537)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1998-1:2004

 

Part 2 (ENV 1998-2:1994): Bridges

Γέφυρες

* (M 1628)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1998-2:2005 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος αυτό αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1998-1:2004

 

ΦΕΚ 1517/B/27.7.99

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

* Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ

 * Ταξιθετικός αριθμός της μελέτης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ