Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τυποποίησης,

14 Οκτωβρίου 2004, απευθύνει το παρακάτω μήνυμα:

Τα πρότυπα ενώνουν τον κόσμο

Δρ Sei-chi TAKAYANAGI, Πρόεδρος της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)
κ. Oliver SMOOT, Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO)
κ. Yoshio UTSUMI, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)

Από το απλό στο πολύπλοκο, από το μικροσκοπικό στο ογκώδες, από το τοπικό στο παγκόσμιο, τα διεθνή Πρότυπα είναι παντού παρόντα: σε προϊόντα και υπηρεσίες και στα τμήματα της παγκόσμιας αλυσίδας προμηθευτών-πελατών, της οποίας αποτελούν την σπονδυλική στήλη.

Το διεθνές σύστημα τυποποίησης που αποτελείται από τους ISO, IEC και ITU μετασχηματίζει αξίες όπως αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, οικονομία, ποιότητα, οικολογία, ασφάλεια, αξιοπιστία, συμβατότητα και διαλειτουργικότητα σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία εφαρμόζονται στην κατασκευή, παροχή ή χρήση τους.

Έτσι οι τρεις αυτοί Οργανισμοί αναπτύσσουν λειτουργικές λύσεις, αναφορικά με τις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και η κοινωνία και τις δημοσιεύουν ως διεθνή Πρότυπα.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των διεθνών Προτύπων χρειάζεται να μεταφερθούν, να παραδοθούν, να μετασχηματισθούν ή με κάποιον τρόπο να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών τους ή των τελικών χρηστών. Η συναλλαγή αυτή απαιτεί επαφές και αλληλεπιδράσεις. Τα διεθνή Πρότυπα εναρμονίζουν τις επαφές και διευκολύνουν τις συναλλαγές διασφαλίζοντας ομαλότερη, ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο οικονομική παράδοση.

Η ποικιλία των δραστηριοτήτων, στις οποίες τα Πρότυπα προδιαγράφουν απαιτήσεις είναι σημαντική. Παραδείγματα είναι οι μεταφορές, τροφής από τον αγρό στο τραπέζι της κουζίνας, πρώτων υλών σε μονάδες επεξεργασίας και στην συνέχεια σε βιομηχανικούς χρήστες, προϊόντων σε διανομείς και καταστήματα και στην συνέχεια στους καταναλωτές, ισχύος από σταθμούς παραγωγής στην βιομηχανία και στο σπίτι, μηνυμάτων που περνούν από δίκτυα τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών.

Οι επαφές και αλληλεπιδράσεις που γίνονται πιο αποδοτικές και πιο αποτελεσματικές μέσω της τυποποίησης είναι επίσης ποικίλες. Μπορεί να είναι μηχανικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές ή συνδυασμοί τους. Ποικίλουν από σωλήνες και συζεύξεις, σε εξοπλισμούς ανύψωσης και επεξεργασίας, παλέτες, κλωβούς μεταφοράς αγαθών, διακόπτες, καλώδια και συνδέσμους, υλικό και λογισμικό υπολογιστών, έως τα δίκτυα μεταφορών, ισχύος, πληροφοριών και επικοινωνιών (δίκτυα ICT).

Με την σειρά της, το εύρος εφαρμογής της τυποποίησης εκτείνεται από μεμονωμένες συναλλαγές (είτε τα συναλλασσόμενα μέρη βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, είτε βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές της υδρογείου), σε ολόκληρες χώρες (όπως στην περίπτωση των δικτύων ισχύος), έως παγκόσμια δίκτυα (όπως τα δίκτυα ICT).

Εκτός από το να συνδέουν αγορές, τα διεθνή Πρότυπα ενώνουν αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, με τεχνικές και τεχνογνωσίες αιχμής, παρέχοντας τους την δυνατότητα να αυξήσουν την εξαγωγική τους δυναμικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Εκτός από τα τεχνικά και οικονομικά οφέλη από τα διεθνή Πρότυπα, η συμμετοχή στην εκπόνησή τους βελτιώνει την συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Προκαλεί περηφάνια και αισιοδοξία το γεγονός πως χιλιάδες άντρες και γυναίκες διαφορετικών πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνικής και φυλετικής καταγωγής και πολιτιστικού υποβάθρου συνέρχονται στα πλαίσια των ISO, IEC και ITU για να συνεργαστούν αποτελεσματικά με σκοπό την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης σε Πρότυπα που διαφοροποιούν θετικά τον κόσμο μας.

Τα Πρότυπα παρέχουν λύσεις, ευνοούν τις επιχειρηματικές συνεργασίες, ενώνουν τους ανθρώπους.
Τα Πρότυπα ενώνουν τον κόσμο.