eng fb rss yt
tee menu 14

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/11/2019

Αναβαθμίστηκε η φόρμα Προκαθορισμένων Αναζητήσεων των αιτήσεων που αφορά τις Υπηρεσίες Δόμησης, προσφέροντας πιο εμπλουτισμένους και κατηγοριοποιημένους τρόπους εύρεσης πράξεων.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης, όπως ανανεώθηκε μετά την τελευταία αναβάθμιση και τη διασύνδεση με το σύστημα αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/10/2019

Το ΤΕΕ, ενσωματώνοντας την αποκτηθείσα εμπειρία που αποκομίστηκε μετά από περίπου ένα έτος λειτουργίας του συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών «e-¶δειες» και, πρωτίστως, τις αρχικές παρατηρήσεις των χρηστών (Υπαλλήλων Υ.Δομ. και Μηχανικών), προέβει σε αναβάθμιση του λογισμικού προκειμένου να προσφέρει τα εξής:

  • Διασύνδεση με το σύστημα αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και παρακολούθησης αιτήματος απευθείας από το «e-¶δειες», αντλώντας αυτόματα τα στοιχεία και τα αρχεία της αδείας. Προσδίδει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο της αδείας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελεγκτές Δόμησης, Υπηρεσίες Επιθεώρσης του ΥΠΕΝ) με βελτίωση της διαφάνειας των ελέγχων και μείωση των απαιτούμενων εκτυπώσεων.
  • Φιλικότερο περιβάλλον προβολής και διαχείρισης των αιτήσεων αδειών με περισσότερα κριτήρια αναζήτησης, τόσο για τους Μηχανικούς όσο και τις Υπηρεσίες Δόμησης.
  • Αναβάθμιση της διαδικασίας επισύναψης εγγράφων, με δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής πολλών αρχείων και ταξινόμηση υποβληθέντων μελετών και εγγράφων.
  • Δυνατότητα καταβολής του ποσοστού ανταπόδοσης με πιστωτική κάρτα για άμεση εξόφληση και περαιτέρω μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης.
  • Προεπισκόπηση του στελέχους της άδειας, πριν την έκδοση της πράξης, για επιβεβαίωση της ορθότητάς των στοιχείων της από μηχανικούς και υπαλλήλους Υ.Δομ.
  • Δυνατότητα οριστικής διαγραφής αρχείων που δεν έχουν υποβληθεί προς έλεγχο ή έκδοση αδείας.
  • Ενσωμάτωση επί μέρους στοιχείων για εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διευκόλυνση των χρηστών.

Το ΤΕΕ δεσμεύεται να προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αναβαθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις παρατηρήσεις των χρηστών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/07/2019 – ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

Προστέθηκε στις 27/06/2019 στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες η δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικών αδειών ανακατασκευής πυρόπληκτων κτισμάτων στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που οριοθετήθηκαν με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 (Β΄ 3255) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 14 του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α’ 78, 24.5.2019).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
- Για την έκδοση οικοδομικών αδειών εκτός σχεδίου υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα επιπλέον βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- ΚΕ/οικ.14531/Α321/7.12.2018 (Β΄ 5588) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
- Για ακίνητα που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 4576/2018 (Α΄196) απαιτείται από τον διαχειριστή της αίτησης να γίνει η αντίστοιχη επιλογή στις Επιμέρους περιπτώσεις, προκειμένου να διενεργηθεί από την αρμόδια ΥΔΟΜ ο προβλεπόμενος μεταγενέστερος έλεγχος ενδεχόμενης διακοπής οικοδομικών εργασιών και ανάκλησης ή ακύρωσης της προϋφιστάμενης άδειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/04/2019

Ενσωματώθηκαν στις 13/04/2019 στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες τα έντυπα των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του Ν. 4495/17, όπως καθορίστηκαν με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666 (ΦΕΚ 5716 Β’ /19.12.2018), όσον αφορά στο περιεχόμενο και την μορφή τους. Οι διοικητικές πράξεις εκδίδονται πλέον με βάση τα ενημερωμένα έντυπα. Για τον λόγο αυτό συμπληρώνονται από τον διαχειριστή της αίτησης επιπλέον πεδία, ανάλογα με το τι προβλέπεται για την έκδοση της εκάστοτε πράξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσαρμογή του συστήματος στις αιτήσεις για Έγγραφη βεβαίωση όρων δόμησης-απαιτούμενων εγκρίσεων και για Προέγκριση οικοδομικής αδείας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1049 Β'(29-03-2019) το οποίο συμπληρώνει την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23-7-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3136 Β') και καθορίζει τη διαδικασία Αναθεώρησης παλαιών (έντυπων) οικοδομικών αδειών & αδειών δόμησης. Από 29/03/2019, ημερομηνία έκδοσης & ενημέρωσης του ΤΕΕ για το ΦΕΚ, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες αναβάθμισης το συστήματος e-¶δειες. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για Αναθεώρηση παλαιών (έντυπων) Αδειών αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι την 19η/04/2019. Η διαδικασία του μεταγενέστερου ελέγχου σε εκδοθείσες πράξεις, όπου προβλέπεται, θα προστεθεί σε επόμενη φάση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι η 31η.1.2019 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για εργασίες που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» και αποτελούν πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν. 4495/17, ώστε να μην επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 13 του Ν.4585/24.12.2018 (Α’ 216). Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση Ε.Ε.Δ.Μ.Κ. απαιτείται η εξόφληση του ποσοστού ανταπόδοσης, η οποία εμφανίζεται στο «e-Άδειες» την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταβολής για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το μεσημέρι της πρηγούμενης ημέρας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Το «Σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών» ολοκλήρωσε την πιλοτική του λειτουργία κατά την οποία υποβλήθηκαν χιλιάδες δοκιμαστικές αιτήσεις.

Καταχωρίσεις και πράξεις που έχουν γίνει κατά το διάστημα αυτό διεγράφησαν.

Η κανονική λειτουργία θα ξεκινήσει το πρωί στις 15/10/2018

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Εκπαιδευτικό Video συστήματος e-adeies
Ιστοσελίδα αναζήτησης e-¶δειες