ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αρχείο περιγραφής σχήματος XML (xsd)
Αρχείο Περιγραφής Δεδομένων για υποβολή xml (έκδοση 9/1/2020)
Αρχείο Περιγραφής Δεδομένων για υποβολή xml (έκδοση 20/5/2020)