ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. από 27-11/14.12.1926 "Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 512/91 και ισχύει, ορίζεται ότι, ως Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής Ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια Κράτους-Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των Ισοτίμων Σχολών του Εξωτερικού μετά τη λήψη της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος η οποία χορηγείται από το ΤΕΕ.

Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής, είναι ο Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) το οποίο εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 223.

Το άρθρο 3 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/18.10.1984) αφορά στα "Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών".

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ.

Απόφαση Αριθμ. Δ16γ/01/37/Γ «Αναπροσαρμογή συνδρομών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» ΦΕΚ 180/Β/30.01.2004.