eng fb rss yt
tee menu 14  ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

Untitled Document

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε

Ο Συνδρομητής της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης και λειτουργίας της, οι οποίοι και αναφέρονται στη συνέχεια.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο Συνδρομητής αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών της Tράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας. O Συνδρομητής μπορεί να διακόψει την παρούσα μονομερώς, ειδοποιώντας εγγράφως το ΤΕΕ δύο μήνες πριν τη λήξη του εξαμήνου. Η λύση της παρούσας θα επέρχεται αμέσως μετά τη λήξη του εξαμήνου και στην περίπτωση αυτή το ΤΕΕ δεν υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για την προστασία δικαιώματος χρήσης του Συνδρομητή, το ΤΕΕ παραδίδει σ΄ αυτόν έναν ή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, περισσότερους κωδικούς πρόσβασης (id name) στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ και ισάριθμους κωδικούς λογαριασμού (password) που έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο Συνδρομητής φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης και των συνθηματικών του. Στην περίπτωση απώλειας των κωδικών αυτών, ο συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως το ΤΕΕ ώστε να ακυρωθούν οι σχετικοί κωδικοί. Κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να λάβει το ΤΕΕ το σχετικό έγγραφο ο συνδρομητής επιβαρύνεται από τη χρήση του κωδικού του και υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία του ΤΕΕ που μπορεί να προκύψει από την κακή χρήση των υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια, παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και οφείλει να μην παραβιάζει τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Επιπλέον απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να αποστέλλει ϊομορφικά (virus) αρχεία και προγράμματα, να επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα άλλων και τη μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (spam), έστω και εν αγνοία του. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προσωπικού, και η Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ ζημιωθεί από πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και πρέπει να προνοεί για τον τηλεφωνικό ή άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για τη σύνδεσή του με την Τράπεζα Πληροφοριών.

5. ΤΙΜΕΣ
Ο τιμοκατάλογος υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι οφειλές του Συνδρομητή προς το ΤΕΕ, εμφαίνεται στην πρώτη σελίδα και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Για υπηρεσίες που θα προσφερθούν στο μέλλον στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ ο συνδρομητής θα ενημερώνεται για το δικαίωμα χρήσης και τους όρους πληρωμής μέσω του συστήματος.
Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον τιμοκατάλογο κατά την απόλυτη κρίση του, ειδοποιώντας εγγράφως το Συνδρομητή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου τιμοκαταλόγου.
Εάν ο Συνδρομητής δεν καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και με απόδειξη πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος τιμοκατάλογος, θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι τον έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί. Το κόστος που προκύπτει από τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι ευνόητο ότι επιβαρύνει αποκλειστικά τον Συνδρομητή.

6. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η χρέωση του Συνδρομητή για τη χρήση της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ αρχίζει με την αποδοχή της παρούσας αίτησης από το ΤΕΕ και γίνεται με την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, που αναφέρεται στο σχετικό παραστατικό πληρωμής που εκδίδει το ΤΕΕ, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που περιέχονται στην πρώτη σελίδα. Τα παραστατικά αυτά πληρωμής για όλες τις χρεώσεις εκδίδονται στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Συνδρομητή. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύπτει οφειλή του Συνδρομητή από τη χρήση της Τράπεζας Πληροφοριών, αυτή θα πρέπει να εξοφλείται εντός τριάντα (30) το πολύ ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου παραστατικού οφειλής, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ θα διακόπτει άμεσα την παρούσα συνδρομή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 9 της παρούσας.
Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι το απόσπασμα του λογαριασμού του από το μηχανογραφικό κέντρο ή τα λογιστικά βιβλία του ΤΕΕ, αποτελούν πλήρη απόδειξη χρήσης της Τράπεζας Πληροφοριών και της οφειλής του προς το ΤΕΕ.

7. ΕΥΘΥΝΕΣ
Το ΤΕΕ συνομολογεί ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του Συνδρομητή ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητα του ΤΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς επίσης και παραλείψεων ή σφαλμάτων που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ. Σ΄ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Συνδρομητής παραιτείται, δυνάμει των όρων της παρούσας, κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του.
Ευνόητο είναι ότι το ΤΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ ή εν γένει αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εξαιτίας τυχερών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων.
Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, καθώς επίσης και να επιφέρει αλλαγές στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών ή στον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού των συνδρομητών, κατά την απόλυτη κρίση του.
Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ ή να διακόπτει τη λειτουργία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του Συνδρομητή.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο συνδρομητής δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο συναφές πνευματικό δικαιώματα στη Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, στα δεδομένα που περιέχει, στις εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιεί, στα παράγωγα προϊόντα της και στα έντύπα της.
Ο Συνδρομητής υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν θα αναπαραγάγει ή τροποποιεί ή εκτυπώνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τις πληροφορίες της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσει σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών για την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων, ή για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης πληροφοριών, όπως τράπεζες πληροφοριών, δισκέτες, CD-ROM, κλπ.
Σε περίπτωση αξιοποίησης, αποσπασματικά, των πληροφοριών της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ ο Συνδρομητής υποχρεούται να μην αποκρύψει ή τροποποιήσει ή αφαιρέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα διακριτικά της πνευματικής ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ από το ΤΕΕ.
Ο Συνδρομητής απαγορεύεται να παρεμβαίνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε τρίτους να παρεμβαίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ.

9. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το ΤΕΕ, εκτός των προαναφερθεισών περιπτώσεων, δικαιούται, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, άμεσα και μονομερώς να διακόπτει την ισχύ της παρούσας προσωρινά ή να την καταγγείλει οριστικά κατά την κρίση του, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του Συνδρομητή και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσας.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα καταργεί όλες τις προηγούμενες έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες με τον Συνδρομητή. Τροποποίηση της παρούσας μπορεί να γίνει μονομερώς από την Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ και σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με την τροποποίηση δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα.
Ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.
Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και με απόδειξη στο ΤΕΕ για κάθε αλλαγή των στοιχείων του, που αναφέρονται στην αίτηση συνδρομής. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε τιμολόγιο και έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλιά διεύθυνση.

11. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας από το ΤΕΕ δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιαδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από την παρούσα και το ΤΕΕ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους.
Κάθε παράγραφος της παρούσας αποτελεί ξεχωριστό όρο. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιαδήποτε λόγο ανίσχυρος, αυτό δεν θα επηρεάσει κατά τα λοιπά τη σύμβαση και οι εναπομείναντες όροι θα εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ.

12. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και αρμόδια δικαστήρια για την
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.