3.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Βλέπε παραγωγική διαδικασία για αδρανή σκυροδέματος (θραυστή, φυσική-συλλεκτή άμμο, χονδρόκοκκα αδρανή)