6.1.  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΑ

 

 

 

1.             Ορισμοί, περιγραφή

2.             Κανονιστικές παραπομπές

3.             Πρώτες ύλες

4.             Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.             Τεχνικές εφαρμογής

6.             Έλεγχος ποιότητας

7.             Προβλήματα  και μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.             Βιβλιογραφία

 

 

 

1.   Ορισμοί, περιγραφή

Η διάκριση των κονιαμάτων σε επισκευαστικά δεν είναι σαφής και αποτελεί μάλλον εύρημα λεκτικό προκειμένου να περιγραφεί μια ευρεία γκάμα υλικών (αναμίγματα κονιών+ αδρανών) που χρησιμοποιούνται στην επισκευή που αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο του δομικού τομέα. Στην επισκευή των κατασκευών διακρίνουμε δύο τύπων επεμβάσεων:

 

Επιπλέον οι κατασκευές διακρίνονται σε αυτές που έχουν φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και σ’αυτές από τοιχοποιία. Στις τελευταίες ανήκουν και τα μνημεία καθώς και τα ιστορικά κτίρια στα οποία η συνδετική κονία βασίζεται στην άσβεστο.

 

Τα επισκευαστικά κονιάματα που εφαρμόζονται συχνότερα στη διεθνή πρακτική είναι τα παρακάτω

 

 

 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι πριν από οποιαδήποτε επιλογή υλικού είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε πως προκλήθηκε η βλάβη δηλαδή το μηχανισμό εκδήλωσης του συμπτώματος που καλούμεθα να επισκευάσουμε. Η διάγνωση της παθολογίας του έργου αποτελεί το πρώτο βήμα κατά το οποίο καταγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία (κλιματολογικό ή άλλα) που συνυπάρχουν και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελέτη σκοπιμότητας της επισκευής που υποβάλλεται πριν από κάθε εργασία αποκατάστασης.

 

2.   Κανονιστικές παραπομπές

ASTM C 404-76:  

Specification for Aggregate for Masonry Grout

ASTM C 476-80:  

Specification for Grout for Reinforced and non-reinforced masonry

ASTM C 928-80:  

Specification for Packaged, Dry, Rapid-Hardening cementitious Materials for Concrete Repair

ASTM C937-80:   

Specification for Grout Fluidifier for Preplaced-Aggregate Concrete

ASTM C941-81:   

Test Method for Water Retentivity of Grout Mixtures for Preplaced

Aggregate Concrete in the laboratory

ASTM C942-81:  

Test Method for Compressing Strong of Grouts for Preplaced Aggregate Concrete in the laboratory

ASTM C953-81:  

Test Method for Time Setting of Grout for Preplaced Aggregate Concrete   in the laboratory

ACE 506.2-95: 

Specification for shotcrete

ACI 506.3-91:  

Guide to Certification of shotcrete No 22 leman

EFNAR C:  

Specification for sprayed concrete: Guidelines for Specifiers and

Contractors”, 1999

ASTM C1117-94:

Time of Setting of Shotcrete Mixtures by Penetration Resistance                      

 

ASTM 1140-97:   

Standard Practice for Preparing and Testing Specimens from

shotcrete Test Panels

ASTM C1141-95:

Admixtures for Shotcrete

ASTM C1102-94:

Standard Test Method for Time of Setting of Portland – Cement pastes Containing Quick-Setting Accelerating Admixtures for Shotcrete by the Use of Gillmore Needles”

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ ΓΔΠΔΕ/ΔΚΕΔΕ:

Σχέδιο Προδιαγραφής για το Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα» Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1542:2000                           

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέτρηση της αντοχής συγκόλλησης με εξόλκευση

ASTM C666

Αντοχή σε παγοπληξία

ACI 546 1R-19: 

Repair of bridge superstructure

 

ACI 503 Committee: 

Use of epoxy compounds with concrete

 

 

3.   Πρώτες ύλες

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ενώ με τον όρο κονίαμα εννοούμε συνήθως το ανάμιγμα συνδετικής κονίας και αδρανούς το οποίο έχει κοκκομετρία άμμου (0-4 mm), στην περίπτωση των επισκευαστικών κονιαμάτων η κοκκομετρία του αδρανούς υλικού μπορεί να είναι πολύ πιο λεπτόκοκκη ή περισσότερο χονδρόκοκκη όπως αυτή του συμβατικού σκυροδέματος. Η συνδετική κονία επίσης μπορεί να είναι οργανικής προέλευσης όπως είναι οι πολυμερικές κονίες.

 

4.   Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Ανάμεσα στα επισκευαστικά κονιάματα που βασίζονται στις ρητίνες και σε αυτά που βασίζονται στο τσιμέντο υπάρχουν οι εξής διαφορές :

 

Τα ρητινούχα παρουσιάζουν σε σχέση με τα τσιμεντοκονιάματα υψηλότερη εφελκυστική αντοχή αλλά χαμηλό σχετικά μέτρο ελαστικότητας. ΄Έχουν  επίσης υψηλότερο συντελεστή θερμικής διαστολής και παρουσιάζουν μικρή συστολή.

 

Τα τσιμεντοκονιάματα είναι περισσότερο συμβατά με το υπάρχον υπόστρωμα του παλαιού σκυροδέματος αλλά εμφανίζουν μειωμένη πρόσφυση και μεγάλη συστολή ξήρανσης.

 

5.   Τεχνικές εφαρμογής

Τα συχνότερα απαντώμενα συμπτώματα στις κατασκευές είναι οι ρηγματώσεις (από αδυναμία μεταφοράς απροσδόκητα υψηλών τάσεων ή από διάβρωση του οπλισμού καθώς επίσης και η αποσάθρωση και απομάκρυνση της μάζας του σκυροδέματος ή των συνδετικών αρμών τοιχοποιίας από παγοπληξία ή ξεφλούδισμα, λόγω χρήσης αλάτων, θετική προσβολή, και αλκαλιοπυριτική αντίδραση. Συχνά επισκευαστικά κονιάματα εφαρμόζονται για την μείωση της διαπερατότητας μιας επιφάνειας και αύξηση της στεγάνωσης που προσφέρει όταν βρίσκεται σε επαφή με νερό ή υγρασία.

 

Οι χρυσοί κανόνες για οποιαδήποτε εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων είναι:

 

Αναφέρεται ότι στην περίπτωση των μνημείων και ιστορικών κτιρίων προέχει η διατήρηση της αυθεντικότητας της αρχικής δομής και η επιλογή των επισκευαστικών κονιαμάτων ακολουθεί μία άλλη φιλοσοφία που υπακούει στα άρθρα διεθνών συμβάσεων (Χάρτης Βενετίας 1965) και δε θα απασχολήσει το πόνημα αυτό.

 

6.   Έλεγχος ποιότητας

Υλικό και τεχνική εφαρμογής πρέπει να υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές.

Συνιστάται επίσης ιδιαίτερα σε επισκευές δημοσίων έργων (γέφυρες, φράγματα, πίστες αεροδρομίων και άλλα) τα επισκευασμένα στοιχεία ή επιφάνειες να ελέγχονται με κατάλληλο σύστημα οργάνων επί μακρό χρονικό διάστημα (monitoring) προκειμένου να αξιολογηθεί η «de facto» αποτελεσματικότητά τους.

 

7.   Προβλήματα  και μεθοδολογία αντιμετώπισης

 Τα προβλήματα που συναντώνται στις επισκευές είναι σύνθετα απαιτούν εμπειρία και πολυεπιστημονική προσέγγιση και μπορούν να αντιμετωπιστούν με συνδυασμό υλικών και μέθοδο λογιών ή ακόμη και με πολύ-εξειδικευμένα υλικά τα οποία δεν εμπίπτουν στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες.

 

8.   Βιβλιογραφία

 

ACI 224.1R-84 :

Causes, Evaluation and Repair of Cracks in Concrete Structrure

ACI 506-66:

Recommended Practice for Shotecreting

ACI 223-84:

Standard Practice for the Use of Shrinkage – Compensating Concrete

ACI 546.IR-80:

Guide for Repair of Concrete Bridge Superstructures

P. Schwesinger, F.H. Wittmann “Durable Reinforced Concrete Sturctures” AEDIFI CATIO Publisher Zurich, 1998

G.P. Mallet “Repair of Concrete Bridges” Thomas Telforp, 1996

Report ACI 544 3R-84 J. ACI Proc. Vol 81 No 2

C.D. Johnston “Progress in Concrete Technology”