eng fb rss yt
tee menu 14

ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


  
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     
    ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ     
    ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ      
    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΕ     
    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ     
    ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ     
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ (1997)
Σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 45428 bytes
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑ (1999)
Η Διακήρυξη της Μπολώνιας έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher Education Area), μέσω του οποίου και μόνο εκτιμάται ότι μπορεί να διασφαλιστεί αφ’ ενός μεν η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης μέσα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της γνώσης, αφ’ ετέρου δε η αποτελεσματική σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 22731 bytes
ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΠΡΑΓΑ 2001)
Δύο χρόνια μετά την υπογραφή της Διακήρυξης της Μπολώνιας και τρία χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Σορβόννης, οι αρμόδιοι για τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης Ευρωπαίοι Υπουργοί, εκπροσωπώντας τους 32 που υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Μπολώνιας1, συναντήθηκαν στην Πράγα προκειμένου να κάνουν τον απολογισμό της προόδου που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα και προκειμένου να καθορίσουν κατευθύνσεις και προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο στόχο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης μέχρι το έτος 2010.  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 27564 bytes
ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2003)
Τον Σεπτέμβριο 2003, οι Υπουργοί Παιδείας από 33 ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν στο Βερολίνο προκειμένου να κάνουν τον απολογισμό της προόδου που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα και για να θέσουν τις προτεραιότητες και τους νέους στόχους για τα ερχόμενα έτη, με σκοπό την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 35315 bytes
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (BERGEN 2005)
Το Μαΐο του 2005 οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αρμόδιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση συναντήθηκαν στο Bergen της Νορβηγίας με σκοπό να κάνουν απολογισμό της προόδου της διαδικασίας της Bologna και για να θέσουν τις προτεραιότητες και τους νέους στόχους για τα ερχόμενα έτη με σκοπό την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 317497 bytes
Θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (2004)

Άρθρο Ι-12, παρ.5 (σελ.26): «Σε ορισμένους τομείς και υπό τους όρους που προβλέπει το Σύνταγμα, η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά την αρμοδιότητά τους στους εν λόγω τομείς. Οι νομικά δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης οι οποίες θεσπίζονται βάσει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ που αφορούν τους τομείς αυτούς δεν μπορούν να περιλαμβάνουν εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών». (Η Παιδεία και η Επαγγελματική Εκπαίδευση ανήκουν σε αυτούς τους τομείς)

Άρθρο ΙΙΙ-282, παρ.1 (σελ.229): «Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, εάν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους. Σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία»

Άρθρο ΙΙΙ-282, παρ.3α(σελ.230): «Προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου:

α) ευρωπαϊκός νομός ή νομός-πλαίσιο θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

 Text
Το κείμενο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης
Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 1222677 bytes
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(2002)119
Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 2229910 bytes
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(2004) 317
Τροποποιημένη πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 554962 bytes
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Τμημάτα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναγνωρισμένα από ΔΙΚΑΤΣΑ
URL
Πρόταση σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΠΘ
«Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών»   Microsoft Word Μέγεθος εγγράφου: 125440 bytes
Η δια βίου μάθηση στην Ευρώπη

Portal on Learning Opportunities throughout the European Space
  • Ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πλήθος συνδέσμων σε ιστοσελίδες πανεπιστημίων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε βάσεις δεδομένων σχολείων και ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης: περιγραφές και αναλύσεις των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων των Ευρωπαϊκών χωρών.
  • Προγράμματα ανταλλαγών και επιχορηγήσεις (Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus) στις χώρες της Ευρώπης. Πού να απευθυνθείτε, πώς να κάνετε αίτηση για επιχορηγήσεις, κλπ.
  • Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε όταν μετακινήστε στο εξωτερικό, σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα: κόστος ζωής, δίδακτρα, διαμονή και στέγαση, νομικό πλαίσιο και άλλες γενικές πληροφορίες για τις Ευρωπαϊκές χώρες.