ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
 
Διεύθυνση: Νίκης 4, 10248 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3291253
Τηλεομοιότυπο: 210 3226015
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: history@central.tee.gr, toraki@tee.gr