ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

  
    Νομοθεσία     
    Εγκύκλιοι     
N.Δ. 17-7/16-8-1923
ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Άρθρο 59  
Β.Δ. 19-21/2/1938
Περί αναθεωρήσεως του από 13 Ιουνίου 1924 Δ/τος 
Ν.Δ. 2726/1953
Επέκταση αμοιβών μηχανικών σε διάφορες εργασίες  
B.Δ. 30/31-5-1956
Περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει  
Π.Δ. 696/1974
Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν,παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών 
Απόφαση 81304/6083/6-12-89
Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων 
Ν. 1876/1990
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις 
ΕΚΚΟ - Υ.Α. 1994
Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών
Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 
Α’ Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών
Έγκριση της Α’ Βελτίωσης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 
Β' Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών
Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 
Απόφαση 18/10/2006
Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 
ΕΚΚΟ - Υ.Α. 2008
Απόφαση Δ17α/62/3/ΦΝ/437/2009
Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων" (Κονδύλια που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός ενός έργου 
Ν. 3899/2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας [ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ] 
Ν. 3919/2011
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων 
Π.Δ. 136/2011
Καθορισμός του κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
Απόφαση Δ17α/03/8/ΦΝ 46/2012
Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων 
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014
Παρατάθηκε έως 31.12.2015 
Ν. 4278/2014
Καταργούνται τα άνω και κάτω όρια αμοιβών των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων (άρθρο 59 του νόμου) 
Ν. 4329/2015
Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις