ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ > ΤΕΕ - ΤΔΕ: Βιβλιοθήκη > Επεξεργασία Υλικού

Μετάβαση σε:
Δανεισμός Υλικού
Διαθέσιμα Βιβλία
Επεξεργασία Υλικού
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Περιοδικά
Προτάσεις Βιβλίων
Πρότυπα
Στατιστικά κίνησης Βιβλιοθήκης
Σύνδεσμοι με άλλες Βιβλιοθήκες
  
    Επεξεργασία Υλικού     
    Νέα καρτέλα     

Για να φτάσει το υλικό στον αναγνώστη προηγούνται στάδια επεξεργασίας από το προσωπικό της βιβλιοθήκης όπως είναι η είσοδος και καταγραφή του υλικού, ενημέρωση CARDEX περιοδικών, εισαγωγή και επεξεργασία φυλλαδίων, δημοσίευση του νεοεισερχόμενου υλικού στα «Τεχνικά Θέματα» για την ενημέρωση των Μηχανικών με τα νέα βιβλία κλπ.

Για την καταλογογράφηση των βιβλίων ακολουθήθηκαν οι Αγγλοαμερικανικοί κανόνες καταλογογράφησης AACR2 ενώ για την ταξινόμηση του υλικού εφαρμόζεται το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης DEWEY (21η Έκδοση). Η Ταξινόμηση DEWEY είναι ένα ιεραρχικό σύστημα τόσο στη δομή όσο και στη σημειογραφία του που χρησιμοποιεί τη δεκαδική μορφή για την υποδιαίρεση της γνώσης. Αποτελείται από 10 κύριες τάξεις και τις υποδιαιρέσεις του. Παράλληλα με τους ταξινομικούς αριθμούς DEWEY χρησιμοποιούμε και λέξεις κλειδιά για την απόδοση γεωγραφικών περιοχών, γλωσσών προγραμματισμού, Κυρίως ονομάτων κλπ.

Για την ενημέρωση των μελών της, η βιβλιοθήκη επιμελείται την εκτύπωση καταλόγων και την σύνταξη ειδικής βιβλιογραφίας ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των χρηστών. Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί βιβλιογραφία πάνω σε θέματα

  • Περιβάλλοντος και
  • Αντισεισμικής Μηχανικής