ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα που συνέταξε τον Οδηγό
1. ΣTEΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣΉ PVC ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ. ΥΛΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.1. Γενικά
1.2. Ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες
1.3. Στεγανωτικές μεμβράνες P.V.C.
1.4 Υλικά στρώσεων που προηγούνται ή έπονται των μεμβρανών P.V.C.
1.5.Υλικά στρώσεων που προηγούνται ή έπονται των ασφαλτικών μεμβρανών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ
1. Διαδικασίες τοποθέτησης μεμβρανών P.V.C.
2.1 Παραδείγματα εφαρμογής ασφαλτικών μεμβρανών
2.2 Παραδείγματα εφαρμογής ασφαλτικών μεμβρανών
2.3 Παραδείγματα εφαρμογής ασφαλτικών μεμβρανών
2.4 Παραδείγματα εφαρμογής ασφαλτικών μεμβρανών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΕΝΑ ΔΩΜΑ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Γενικοί κανόνες και ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα δώμα με φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία
2. ΤΑ EΛΑΦΡΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
2.1. Τα ελαφρά θερμομονωτικά υλικά του κελύφους του κτιρίου
2.2. Συντελεστές επιλογής και παράγοντες καταπόνησης των ελαφρών θερμομονωτικών υλικών
2.3. Κατάταξη των ελαφρών θερμομονωτικών υλικών ανάλογα της χημικής σύνθεσης τους / Χαρακτηριστικές ιδιότητες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
1. Στα δώματα με φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος κλίσης <5%
2. Στα δώματα - στέγες με φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος κλίσεις >5% με τελική επιφάνεια στεγανωτική στρώση
3. Στις θερμομονωμένες κεραμοσκεπείς στέγες με φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ή ξύλινα
4. Στις στέγες μεγάλων ανοιγμάτων με φέρον υπόστρωμα θερμομόνωσης χαλυβδοελάσματα τραπεζοειδών προς τα κάτω νευρώσεων
5.1 Στις επιστεγασμένες με χαλυβδοελάσματα τραπεζοειδών προς τα άνω νευρώσεων στέγες - Μέρος Α
5.2 Στις επιστεγασμένες με χαλυβδοελάσματα τραπεζοειδών προς τα άνω νευρώσεων στέγες- Mέρος Β
6. Στις επιστεγασμένες με επίπεδα μεταλλικά φύλλα στέγες
7. Στα κατακόρυφα αδιαφανή στοιχεία του κέλυφους του κτιρίου
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία