ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα που συνέταξε τον Οδηγό
1. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
1.ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
2. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
2.1. Κονιάματα Δόμησης - Γενικά
2.2. Κονιάματα Δόμησης γενικής χρήσης
2.3. Κονιάματα Δόμησης λεπτής στρώσης
2.4. Κονιάματα Δόμησης ελαφροβαρή
3. KONIAMATA ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
3.1. Kονιάματα Επιχρισμάτων - Γενικά
3.2. Εξωτερικά επιχρίσματα τριών στρώσεων
3.3. Εξωτερικά Επιχρίσματα μίας στρώσης
3.4. Επιχρίσματα Ελαφροβαρή
3.5. Εγχρωμα εξωτερικά επιχρίσματα
3.6. Εσωτερικά επιχρίσματα τριών στρώσεων
3.7. Εσωτερικά επιχρίσματα μιας στρώσης γύψου
3.8. Θερμομονωτικά Επιχρίσματα
3.9. Επιχρίσματα Ανακαίνισης
4. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
4.1. Κονιάματα Συγκόλλησης Πλακών και Πλακιδίων- Γενικά
4.2. Κόλλες κανονικής πήξης - Απλές κόλλες πλακιδίων
4.3. Κόλλες ταχείας πήξης
4.4. Κόλλες πλακιδίων με μειωμένη ολίσθηση
4.5. Κόλλες πλακιδίων με πρόσθετα χαρακτηριστικά
4.6. Κόλλες πλακιδίων με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο
5. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
5.1. Κονιάματα Δαπέδων - Γενικά
5.2. Κονιάματα Δαπέδων - Τσιμεντούχα Κονιάματα
5.3. Κονιάματα Δαπέδων - Ανυδρυτικά Κονιάματα
5.4. Κονιάματα Δαπέδων - Μαγνησιακά Κονιάματα
6. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
6.1. Επισκευαστικά Κονιάματα · Γενικά
6.2. Ενέματα
6.3. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα/ Κονίαμα
6.4. Τροποποιημένα με πολυμερή σκυροδέματα/κονιάματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ