ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αρμόδια Υπηρεσία:
Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
Τμήμα Εκπροσωπήσεων

Τηλ: 210 3291258
Fax: 2103291653
e-mail:
ekprosopisis@central.tee.gr

 


Οι εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ, ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της δραστηριότητάς του, καθώς αντικατοπτρίζουν την εικόνα του προς τον Τεχνικό Χώρο και την Ελληνική Κοινωνία γενικότερα. Διαρκή στόχο αποτελεί η συνεχής βελτίωση της εκπροσώπησης του ΤΕΕ, με δυναμική παρουσία, ρόλο και τεκμηριωμένη άποψη.

Μέριμνα του ΤΕΕ είναι ο Τομέας των εκπροσωπήσεων να λειτουργεί σε συλλογικό και όχι σε προσωπικό επίπεδο, στην κατεύθυνση ενός συστήματος που θέτει δικλείδες διασφάλισης και στήριξης του ΤΕΕ αλλά και των εκπροσώπων του.

Οι βασικές δραστηριότητες, δομές αλλά και νέες λειτουργίες για τη χρονική περίοδο 2007-2009, ήταν:

 • Κατηγοριοποίηση Εκπροσωπήσεων

Με διαδοχικές αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ από τις αρχές του 2008, οι εκπροσωπήσεις διαχωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

1) εκπροσωπήσεις ελέγχου ( τεχνικά συμβούλια)

2) εκπροσωπήσεις συνδικαλιστικής κατεύθυνσης  (ευρύτερα συνδικαλιστικά    σχήματα, Σ.Α.Π., Ο.Κ.Ε., Επιτροπές επεξεργασίας Σ/Ν και κανονισμών, κ.λ.π.)        

3)  επιτροπές  διαγωνισμών με θητεία

4) επιτροπές διαγωνισμών για συγκεκριμένο έργο.

Η  3η και η 4η  κατηγορία είναι στο στάδιο της ανάπτυξης, με στόχο να καταρτισθεί κατάλογος από προτάσεις των μελών της αντιπροσωπείας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η κυκλικότητα στην επιλογή εκπροσώπων.

Παράλληλα, συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου Εκπροσωπήσεων για την παρακολούθηση και υλοποίηση των επιμέρους σημείων των σχετικών αποφάσεων της Δ.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπροσωπήσεων.


 • Αξιολόγηση Εκπροσώπησης - Επιτροπή Ελέγχου Εκπροσωπήσεων  

Βασική δράση στον τομέα αυτό, θεωρείται η αξιολόγηση των εκθέσεων που επιβάλλεται να στέλνουν οι εκπρόσωποι και της αντίστοιχης ενημέρωσης των αρμοδίων τμημάτων του ΤΕΕ, όπως γραφείο Προέδρου, Διεύθυνση Επαγγελματικών Θεμάτων, Διεύθυνση Επιστημονικής Δραστηριότητας, σχετικές επιτροπές κλπ.

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Εκπροσωπήσεων, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η κατηγοριοποίηση των εκπροσωπήσεων σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, ενώ διανεμήθηκε στις 4-4-2009, επιστολή προς τα Μέλη της Αντιπροσωπείας για συμπλήρωση του καταλόγου των εκπροσωπήσεων.

Παράλληλα έχουν συνταχθεί νέα πληροφοριακά έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνουν οι εκπρόσωποι, σε ηλεκτρονική μορφή, και τα οποία θα ενημερώνονται σύμφωνα με την πορεία κάθε έργου. Στόχος της διαδικασίας αυτής, που ορίστηκε με την ίδια απόφαση της Δ.Ε., είναι η δημιουργία Παρατηρητηρίου έργων και μελετών.

Τέλος, τα Μέλη της Επιτροπής δήλωσαν τις επιτροπές που επιθυμούν, ανάλογα με τον τομέα του ενδιαφέροντος και της εμπειρίας τους, τα πρακτικά των οποίων θα μελετούν προκειμένου να ενημερώνουν τη ΔΕ για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν παράνομο, παράτυπο, αντιδεοντολογικό ή σε διαφωνία με τις θέσεις του ΤΕΕ. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, με φροντίδα του Τμήματος Εκπροσωπήσεων, αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα πρακτικά και οι εκθέσεις εκπροσώπων στο αντίστοιχο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται αρμοδίως και η Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας.

 • Διαδικασίες επιλογής εκπροσώπου και ελέγχου εκπροσωπήσεων

Επικαιροποιήθηκαν οι βασικές δράσεις που υλοποιούνται κατά την διαδικασία επιλογής εκπροσώπου, που περιλαμβάνουν και ενημέρωση της σχετικής τριμελούς επιτροπής της Δ.Ε.

Συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχου της πορείας κάθε εκπροσώπησης, με κύριο στόχο την ενημέρωση της διοίκησης του ΤΕΕ για τυχόν προβλήματα. Ειδικά στις εκπροσωπήσεις που αφορούν επιτροπές διαγωνισμών, πλην του ελέγχου της πορείας τους, γίνεται και επικαιροποίηση της σχετικής βάσης δεδομένων, ως προς την εμπειρία και την απασχόληση κάθε εκπροσώπου.

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διαδικασίες του συστήματος τεκμηρίωσης όπως οι γραπτές διαδικασίες, αναλυτικά βήματα και μέθοδοι, έλεγχοι, κ.α. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στη λογική της διεργασίας που συνδέει τα διάφορα τμήματα του ΤΕΕ μεταξύ τους, αλλά και τη σχέση του ΤΕ και επομένως και του ΤΕΕ με τους χώρους των εκπροσωπήσεων.

  • Πληροφορική υποστήριξη - Δημοσιότητα

  Το Τμήμα διαθέτει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υποστηριζόμενο από σχεσιακή βάση δεδομένων  αναζητήσεων και αναφορών και συνεργαζόμενο με το γενικό σύστημα μηχανογράφησης του ΤΕΕ.

  Συνεχίζεται η δημοσίευση των ονομάτων των εκπροσώπων σε επιτροπές και συμβούλια στο portal του ΤΕΕ, σε ιστοσελίδα που εντάσσεται στο πλαίσιο των  Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων.

  • Ειδικά Θέματα

  Έγιναν επαφές με ΥΠΕΧΩΔΕ και με άλλους φορείς, για καθορισμό αμοιβής εκπροσώπων, ιδιαίτερα στις Επιτροπές Διαγωνισμού Μελετών και Έργων.

   

   

  Το διάστημα της τριετίας παρελήφθησαν 2.352 έγγραφα μέσω του πρωτοκόλλου του ΤΕΕ. Επίσης, στον πίνακα που επισυνάπτεται, αναφέρονται τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον ορισμό εκπροσωπήσεων από το ΤΕΕ.

   

  ΟΡΙΣΜΟΣ

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ

  ΤΡΙΕΤΙΑ

  2007-09

  Μ.Ο.

  ετησίως

  ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
  2/2010

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  968

  453

  515

  322

  151

  171

  603

  386

  217

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ    

  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

   


  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος