ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αρμόδια Υπηρεσία:
Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
210 3291204
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ:
210 3291202
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
210 3291203
fax: 210 3313595
exams@central.tee.gr


Α. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ  Α. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ


Α.1. Μέλη ΤΕΕ

Κατά τα έτη 2007, 2008, 2009 γράφτηκαν στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, 12.691 νέα Μέλη.

 • Από αυτούς, οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών εσωτερικού ήταν 10.687, ενώ οι απόφοιτοι Σχολών εξωτερικού ήταν 2.004.
 • Από τους αποφοίτους Σχολών εξωτερικού, γράφτηκαν μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις χορήγησης Άδειας Άσκησης επαγγέλματος (Ν. 1225/1981) 1.919 Μέλη, ενώ σε εφαρμογή των Π.Δ. 165/2000 και 107/1993 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 85 Μέλη.
 • Ο αριθμός των Μελών που δήλωσε ότι, παύει την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, προκειμένου μετά τη συνταξιοδότησή του να ενταχθεί στα Ομότιμα Μέλη του ΤΕΕ, είναι 4.193.

  Τα στατιστικά στοιχεία του Μητρώου Μελών ανά έτος, είναι:

  ΜΗΤΡΩΑ

  2007

  2008

  2009

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  ΜΕΛΗ ΤΕΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

  (στις 26.1.2010)

   

   

   

  117.231

  ΤΑΚΤΙΚΑ: 105.097

  ΟΜΟΤΙΜΑ: 12.134

  ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  3.988

  3.133

  855

  4.365

  3.742

  623

  4.338

  3.812

  526

  12.691

  10.687

  2.004

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΠΑΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ

  1.337

  1.387

  1.469

  4.193

   


Α.2. Τεχνικές επωνυμίες

 • Από το Φεβρουάριο του 2007 ξεκίνησε η καταχώριση στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και Αποφοίτων Τεχνολογικής εκπαίδευσης που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, με σκοπό την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα αμοιβών ιδιωτικών έργων που από τότε (2/2007) εφαρμόζει το ΤΕΕ.

  Για την ακολουθούμενη διαδικασία, υπάρχει σχετικό ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του ΤΕΕyTEE, Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων, Απόκτηση κωδικών πρόσβασης)

  Κατά τα έτη 2007-2009, το σύνολο των αποφοίτων Τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν εγγραφεί στο Βιβλίο Τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ για τον παραπάνω σκοπό και είναι ενεργοί σήμερα, ανέρχεται σε 4.600 άτομα.  

 • Την ίδια χρονική περίοδο, το σύνολο των Τεχνικών Επωνυμιών που καταχωρίσθηκαν στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Π.Δ. 27-11/14.12.1926, ανέρχεται στον αριθμό 1.316.

  Τα στατιστικά στοιχεία του Μητρώου Τεχνικών Επωνυμιών ανά έτος, είναι:

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ

  2007

  2008

  2009

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  510

  432

  374

  1.316

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  153

  367

  443

  963

  ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  84

  141

  171

  396


Β. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Β. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Β.1. Εξετάσεις χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Ν. 1225/1981)

Κατά την τριετία 2007-2009 διεξήχθησαν τόσο στο εξεταστικό Κέντρο της Αθήνας όσο και στα εξεταστικά Κέντρα των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καβάλα, στο Βόλο και στα Χανιά, εννέα (9) εξεταστικές περίοδοι, για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού όπως αυτές προβλέπονται από την εξουσιοδότηση που έλαβε το ΤΕΕ από το Ν. 1225/1981 και σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ΕΔ5/339/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το σύνολο των εξεταστών που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ στο εξεταστικό κέντρο της  Αθήνας, είναι ετησίως 270 Μηχανικοί, Μέλη του ΤΕΕ.

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θεωρούνται Μέλη του ΤΕΕ και έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να αποκτήσουν από την επομένη της εξέτασής τους Αριθμό Μητρώου.

 • Στο πλαίσιο της διαδικασίας των εξετάσεων, συνεχίστηκε η απόδοση ειδικότητας ή η ένταξη σε βασική ειδικότητα από το ΤΕΕ, υποψηφίων για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, διπλωματούχων Εξωτερικού, στους οποίους το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνώρισε τα διπλώματα ως ισότιμα των απονεμομένων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, χωρίς όμως να χορηγήσει ειδικότητα ή βασική ειδικότητα.
 • Από Επιτροπή που ορίσθηκε με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, σε συνεργασία με το Τμήμα Μητρώου, εξετάστηκε η αλλαγή του μέχρι τώρα ισχύοντος τρόπου χορήγησης της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και έχουν κατατεθεί σχετικές προτάσεις (2009)

Β.2 Δοκιμασία Επάρκειας

Την ίδια περίοδο, διεξήχθησαν στην Αθήνα έξι (6) εξεταστικές περίοδοι Δοκιμασίας Επάρκειας για τους μηχανικούς εξωτερικού που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αντισταθμιστικά μέτρα που επιβάλλονται από το ΣΑΕΙ, σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Δ11δ/87/9 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση αντισταθμιστικών μέτρων για το επάγγελμα του μηχανικού και επιβάλλονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 165/2000, όπως ισχύει.».


  Γ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  Γ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

  Οι αιτήσεις που χρεώνονται άμεσα στο Τμήμα Μητρώου, ανέρχονται κατά Μ.Ο. στις 450 μηνιαίως, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται περίπου 40 άτομα. Την τελευταία εβδομάδα κατάθεσης των δικαιολογητικών πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, οι επισκέψεις ανέρχονται στις 100 την ημέρα.

  Για την επιτάχυνση της διαδικασίας εγγραφής μέλους στο μητρώο, μετά από αίτημα του ΤΕΕ, εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ βάσει της οποίας αντικαταστάθηκε το απαιτούμενο έως τότε αντίγραφο ποινικού μητρώου με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης

  Επίσης, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ σχετικό ενημερωτικό υλικό (Επαγγελματικά Θέματα, Μητρώα-Εξετάσεις) ανάλογα με την περίοδο (προκήρυξη εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, αποτελέσματα) καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

   


  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος