ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αρμόδια Υπηρεσία:

Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών & Πειθαρχικού Ελέγχου

Γραφείο Πραγματογνωμοσυνών                    

Γραφείο Διεκδίκησης Αμοιβών        

Γραμματεία Πειθαρχικού Ελέγχου    


Περίοδος 02.09.2006 - 31.12.2009


Πραγματογνωμοσύνες  Πραγματογνωμοσύνες

H αναβάθμιση του θεσμού των πραγματογνωμοσυνών του ΤΕΕ και συνακόλουθα του κύρους του, αποτελεί πάγια μέριμνα του ΤΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κυριότερες δραστηριότητες ήταν:

 • Διοργάνωση σεμιναρίων για τις πραγματογνωμοσύνες ΤΕΕ:

  Από τον Ιούλιο του 2009, ξεκίνησε η διεξαγωγή σεμιναρίων από το ΤΕΕ σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών και τη σύνταξη των σχετικών Εκθέσεων. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όσα ενεργά Μέλη του ΤΕΕ επιθυμούν να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες. Για την συμμετοχή στα σεμινάρια, τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας, μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων.

  Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 4 σεμινάρια στην Αθήνα και ένα στο ΠΤ Δωδεκανήσου του ΤΕΕ, με συμμετοχή περίπου 80 Μηχανικών σε κάθε σεμινάριο:

  Στην Αθήνα:

  8-9.7.2009

  28-29.9.2009

  8-9.10.2009

  21-22.10.2009

  Στη Ρόδο: 4-5.11.2009

  Η διοργάνωση επόμενων αντίστοιχων σεμιναρίων θα συνεχιστεί, ανάλογα και με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των μηχανικών

 • Εισαγωγή τυποποιημένων εντύπων στην διαδικασία:

  Εντάχθηκαν από την 1.1.2008 στη διαδικασία διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών του ΤΕΕ, αναλυτικά πληροφοριακά έντυπα που απευθύνονται:

  1.    Στους πραγματογνώμονες

  2.    Στους αιτούντες πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ και

  3.    Στους εμπλεκόμενους σε πραγματογνωμοσύνη που ζητήθηκε να διενεργηθεί από το ΤΕΕ.

  Ταυτόχρονα, με δήλωσή τους προς το ΤΕΕ, τόσο οι πραγματογνώμονες όσο και οι εμπλεκόμενοι, δεσμεύονται ότι έχουν λάβει γνώση της διαδικασίας των πραγματογνωμοσυνών που διενεργούνται από το ΤΕΕ και την αποδέχονται.

 • Αξιολόγηση πραγμ/μόνων και πραγμ/συνών

  Συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης από το ΤΕΕ με ενιαία και συγκεκριμένα κριτήρια, τόσο των πραγματογνωμόνων όσο και των πραγματογνωμοσυνών, που εφαρμόστηκε από την προηγούμενη τριετία. Επίσης, αξιολογείται από τους εμπλεκόμενους τόσο η λειτουργία του Γραφείου, όσο και ο πραγματογνώμονας για κάθε πραγματογνωμοσύνη. Τα στοιχεία των παραπάνω αξιολογήσεων αξιοποιούνται για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των πραγματογνωμοσυνών του ΤΕΕ.

 • Καθορισμός προδιαγραφών για τις εκτιμήσεις ακινήτων

  Ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2009 από την Δ.Ε. του ΤΕΕ, σε μη αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας, η σύνταξη κανονισμού για τη διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων.


  Αναλυτικά στοιχεία που περιγράφουν τη δραστηριότητα του ΤΕΕ στον τομέα των πραγματογνωμοσυνών, φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

  ΧΡΟΝΙΚΟ

  ΔΙΑΣΤΗΜΑ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΠΟΥ

  ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ

  ΠΡΑΓΜ/ΝΩΝ

  ΠΟΥ

  ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ

  ΜΕΣΟ

  ΚΟΣΤΟΣ

  ΠΡΑΓΜ/ΝΗΣ

  (ΕΥΡΩ)

   

  1.9-31.12.2006

   

   

  162

   

  144

   

  1319

   

  2007

   

   

  363

   

  223

   

  1277

   

   

  2008

   

   

  316

   

  202

  1502

   

           2009

   

  254

   

  149

   

  1868

   


  Το αρμόδιο Γραφείο διαχειρίστηκε την τριετία 2007-2009 περί τα 3.925 εισερχόμενα έγγραφα και ανταποκρίθηκε στα 3.212 από αυτά, με αντίστοιχο έγγραφο.

  Οι Ενστάσεις που υποβλήθηκαν το έτος 2007 ανήλθαν σε ποσοστό 7% επί του συνόλου των διενεργηθησών πραγματογνωμοσυνών, το έτος 2008 σε ποσοστό 13 % και το έτος 2009 σε ποσοστό 5,6%.

     Γραφείο Διεκδίκησης Αμοιβών  Γραφείο Διεκδίκησης Αμοιβών

  Το αντικείμενο του Γραφείου είναι:

  1.    Εκτίμηση και προσδιορισμός αμοιβών μελετών-επιβλέψεων σε περιπτώσεις δυστροπούντων πελατών και προώθηση των υποθέσεων για διεκδίκηση της προσδιορισθείσας αμοιβής. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν ο Μηχανικός επιλέγει το ΤΕΕ να τον υποκαταστήσει σε ότι αφορά τη δικαστική διεκδίκηση της αμοιβής του.

  2.    Έλεγχος και θεώρηση πινακίων αμοιβών, σύμφωνα με το Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβών Μηχανικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 515/1989.

  3.    Γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, διευκρινήσεις με έγγραφες απαντήσεις σχετικές με τον Κώδικα Αμοιβών Μηχανικών.

  4.    Υπολογισμός αμοιβών μελετών-επιβλέψεων Η/Μ εγκαταστάσεων για βενζιναντλίες, πλυντήρια, λιπαντήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, υποσταθμούς και εγκαταστάσεις βιομηχανίας.

   

  Το διάστημα 1.9.2006 ως 31.12.2009, το Γραφείο Αμοιβών επεξεργάστηκε τις ακόλουθες υποθέσεις:

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  1

  216

  2

  166

  3

  142

  4

  40

     Γραμματεία Πειθαρχικού Συμβουλίου  Γραμματεία Πειθαρχικού Συμβουλίου

  H Γραμματεία Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει σκοπό τη διεκπεραίωση των καταγγελιών - αναφορών που υποβάλλονται στο ΤΕΕ κατά διπλ/χων μηχανικών και όσων ασκούν συναφές επάγγελμα (τεχνολόγοι, υπομηχανικοί κ.λ.π.)

  Η πειθαρχική διαδικασία του ΤΕΕ καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 28-34 του από 27-11/14-12-26 Π. Δ/τος «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 783/70. Για κάθε καταγγελία που υπάγεται στον έλεγχο του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του ΤΕΕ συντάσσεται κατηγορητήριο και ορίζεται εισηγητής ο οποίος καλεί και τα δύο μέρη (εγκαλούντα και εγκαλούμενο), μελετά όλα τα σχετικά στοιχεία και  καταθέτει την εισήγησή του. Στη συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

  Από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ εκδικάζονται οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά των οποίων έχει ασκηθεί έφεση με βάση το άρθρο 32, παρ. 1 του Ν.Δ.783/70. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με αυτήν του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

   

  Η Γραμματεία Πειθαρχικού Ελέγχου ασχολείται:

  • Με την προώθηση των κατηγορητηρίων, τη συνεχή παρακολούθηση όλων των υποθέσεων, τη διεκπεραίωση κάθε ενδιάμεσου σταδίου, την τήρηση βιβλίων και ηλεκτρονικών αρχείων με τα στοιχεία κάθε υπόθεσης, την τήρηση των πρακτικών της πειθαρχικής διαδικασίας, την διαχείριση των αποφάσεων των  τριών τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου αλλά και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • Την ενημέρωση και τήρηση αρχείων ποινών για τα Μέλη του ΤΕΕ και τους υπόλοιπους καταγγελλόμενους.
  • Τη χορήγηση όσων βεβαιώσεων για μη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ζητούνται από τεχνολόγους Μηχανικούς ή υπομηχανικούς.
  • Την  εξυπηρέτηση κοινού (μηχανικοί, δικηγόροι, ιδιώτες) σε θέματα διαδικασίας του πειθαρχικού ελέγχου ή κίνησης των αναφορών - καταγγελιών τους. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται  έγγραφα, τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικά και προφορικά ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του αιτήματος.

  Το διάστημα 1.9.2006 - 31.12.2009:

   

  • Υποβλήθηκαν 374 καταγγελίες
  • Εκδικάστηκαν 332 υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.)
  • Εκδικάστηκαν 26 εφέσεις από το Ανώτατο Π.Σ.  (Α.Π.Σ.)  


  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος