ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα που συνέταξε τον Οδηγό
1. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
1.1. Ορισμός
1.2. Είδη - Οικογένειες
1.3. Κατηγορίες με βάση την χρήση τους
1.4. Κύριες κατηγορίες μητρικού πετρώματος για παραγωγή αδρανών υλικών
1.5. Δοκιμές Αδρανών Υλικών / Ελεγχόμενη Ιδιότητα
1.6. Συμβολισμοί - Ορολογία
2. ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2.1. Oρισμός
2.2. Ρόλος των Αδρανών στο σκυρόδεμα
2.3. Κανονιστικές παραπομπές
2.4. Είδη
2.4.1. Aμμος Θραυστή
2.4.2. Αμμος Φυσική - Συλλεκτή
2.4.3. Xαλίκι
2.4.4. Γαρμπίλι
2.4.5. Αντιολισθηρά
2.5. Φορείς Πληροφόρησης
2.6. Βιβλιογραφία
3. ΑΔΡΑΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
3.1. Ορισμός
3.2. Ο Ρόλος των Αδρανών στα Κονιάματα
3.3. Κανονιστικές Παραπομπές
3.4. Είδη
3.5. Χαρακτηριστικά Υλικού και Έλεγχοι Ποιότητας
3.6. Στοιχεία Παραγωγικής Διαδικασίας
3.7. Αντενδείξεις Χρήσης - Απόψεις
3.8. Αποθήκευση - Μεταφορά - Συσκευασία
3.9. Στοιχεία Παραγγελίας
3.10. Πιστοποίηση Αδρανών Σκυροδέματος
3.11. Φορείς Πληροφόρησης
3.12. Βιβλιογραφία
4. ΑΔΡΑΝΗ ΓΙΑ ΒΡΑΧΟΥΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ
4.1. Ορισμός
4.2. Ρόλος των Βράχων Θωράκισης
4.3. Κανονιστικές Παραπομπές
4.4. Χαρακτηριστικά Υλικού και Ελεγχοι Ποιότητας
4.5. Στοιχεία Παραγωγικής Διαδικασίας
4.6. Αντενδείξεις Χρήσης - Απόψεις
4.7. Αποθήκευση - Μεταφορά - Συσκευασία
4.8. Στοιχεία Παραγγελίας
4.9. Φορείς Πληροφόρησης
4.10. Βιβλιογραφία
5. ΑΔΡΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ
5.1. Ορισμός
5.2. Ρόλος των Αδρανών στο Ερμα
5.3. Κανονιστικές Παραπομπές
5.4. Χαρακτηριστικά υλικού και Ελεγχοι ποιότητας
5.5. Στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας
5.6. Αντενδείξεις χρήσης - Απόψεις
5.7. Αποθήκευση - Μεταφορά - Συσκευασία
5.8. Στοιχεία παραγγελίας
5.9. Φορείς πληροφόρησης
5.10. Βιβλιογραφία
6. ΑΔΡΑΝΗ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ
6.1. Ορισμός
6.2. Ρόλος των αδρανών στις βάσεις/ υποβάσεις
6.3. Κανονιστικές παραπομπές
6.4. Χαρακτηριστικά υλικού και έλεγχοι ποιότητας
6.5. Στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας
6.6. Αντενδείξεις χρήσης - Απόψεις
6.7. Αποθήκευση - Μεταφορά - Συσκευασία
6.8. Στοιχεία παραγγελίας
6.9. Φορείς πληροφόρησης
6.10. Βιβλιογραφία
7.ΑΔΡΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
7.1. Ορισμός
7.2. Ρόλος των Αδρανών στο Ασφαλτομίγμα
7.3. Κανονιστικές Παραπομπές
7.4. Χαρακτηριστικά Υλικών και Ελεγχοι Ποιότητας
7.4.1. Σκύρα για Ασφαλτικά Σκυρωτα σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΤΠ Α-250 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.2. Χονδρόκοκκα Αδρανή για Ασφαλτικές Βάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΤΠ Α-260 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.3. Λεπτόκοκκα Αδρανή για Ασφαλτικές Βάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΤΠ Α-260 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.4. ALL-IN Αδρανές για Ασφαλτικές Βάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΤΠ Α-260 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.5. Χονδρόκοκκα Αδρανή για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΤΠ Α-265 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.6. Λεπτόκοκκα Αδρανή για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΤΠ Α-265 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.7. FILLER για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΤΠ Α-265 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.8. ALL-IN Αδρανές για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΤΠ Α-265 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.9. Χονδρόκοκκα Αδρανή για Αντιολισθηρό Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 12/1985 ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.10. Λεπτόκοκκα Αδρανή για Αντιολισθηρό Ασφαλτικό Σκυρόδεμα σύμφωνα με την οδηγία 12/1985 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.11. FILLER για Αντιολισθηρό Ασφαλτικό Σκυρόδεμα σύμφωνα με την οδηγία 12/1985 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.12. ALL-IN Αδρανές για Αντιολισθηρό Ασφαλτικό Σκυρόδεμα σύμφωνα με την οδηγία 12/1985 του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.4.13. Γενικές απαιτήσεις διαβάθμησης σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές ΕΝ
7.5. Στοιχεία Παραγωγικής Διαδικασίας
7.6. Αντενδείξεις Χρήσης - Απόψεις
7.7. Αποθήκευση - Μεταφορά - Συσκευασία
7.8. Στοιχεία Παραγγελίας
7.9. Φορείς Πληροφόρησης
7.10. Βιβλιογραφία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ